Sjun­deå gyn­nar barn och unga

Västra Nyland - - News -

Verk­sam­het och eve­ne­mang för barn och unga ska i fram­ti­den pri­o­ri­te­ras då Sjun­deå kom­mun be­vil­jar bi­drag till för­e­ning­ar. Då bild­nings­nämn­den näs­ta år be­slu­tar om bi­dra­gen ska nämn­den be­ak­ta an­ta­let med­lem­mar el­ler del­ta­ga­re som är un­der 29 år och läg­ga sär­skild vikt vid verk­sam­het som rik­tar sig till unga un­der 18 år.

Bild­nings­nämn­den i Sjun­deå be­vil­jar bi­drag till kul­tur och id­rott, ung­doms­verk­sam­het och fri bild­ning. Den nya tyngd­punk­ten är ett re­sul­tat av träf­far med för­e­nings­ak­ti­va, där be­ty­del­sen av att stöd­ja verk­sam­het som rik­tar sig till barn och unga lyf­tes fram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.