In­gå­bor över 70 får halk­skydd

Västra Nyland - - News -

In­gå de­lar ut gra­tis halk­skydd till al­la In­gå­bor som fyllt sjut­tio år. Halk­skyd­den de­las ut i sam­band med be­sök in­om so­ci­al- och häl­so­vår­den el­ler be­sök hos fy­si­o­te­ra­peut. Var­je mot­ta­ga­re får hand­led­ning i hur halk­skyd­den ska an­vän­das tryggt. Ut­del­ning­en bör­jar ti­di­gast i slu­tet av ja­nu­a­ri.

Ut­del­ning­en av gra­tis halk­skydd kos­tar kom­mu­nen 4 000 eu­ro. Det finns 917 per­so­ner i In­gå som är 70 el­ler äld­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.