Kyrkslätt gör do­ku­men­tär­se­rie

Kyrkslätts kom­mun gör en do­ku­men­tär­se­rie i tio de­lar om kom­mu­nens histo­ria, na­tur och nu­tid.

Västra Nyland - - News - MIRA STRANDBERG [email protected]­me­dia.fi

Do­ku­men­tär­se­ri­en görs av fö­re­ta­get Concre­to, som spe­ci­a­li­se­rar sig på be­rät­tan­de mark­nads­fö­ring. Samu­li Jus­tén och Juk­ka Vait­ti­nen, två av de tre som grun­dat fö­re­ta­get, är föd­da i Kyrkslätt. Den tred­je grun­da­ren och de­lä­ga­ren är me­die­per­son­lig­he­ten Aki Lin­na­nah­de, som fun­ge­rar som kre­a­tiv chef för fö­re­ta­get.

Idén om att pro­du­ce­ra en dokumentär har re­dan un­der fle­ra års tid mog­nat i Jus­téns hu­vud.

– När jag blic­kar till­ba­ka på he­la mitt liv är det Kyrkslätt jag har mest min­nen av, och det är fort­fa­ran­de ett kärt stäl­le dit det är trev­ligt att kom­ma. Jag har än­då of­ta fun­de­rat på att det skul­le va­ra vik­tigt att mer de­tal­je­rat och in­gå­en­de för­kla­ra den­na orts histo­ria och unik­het och själv lä­ra sig bätt­re för­stå var­i­från man är hem­ma, be­rät­tar ma­nus­för­fat­ta­re Samu­li Jus­tén.

Sat­sar på mark­nads­fö­ring

Idén om do­ku­men­tä­ren pre­sen­te­ra­des för Kyrkslätts kom­mun i hös­tas, och ef­ter en ge­men­sam pla­ne­ring kom man snab­bat över­ens om in­ne­håll och pro­duk­tions­sätt av­ta­lat.

– Vi har re­dan un­der en lång tid fun­de­rat på att sat­sa på mark­nads­fö­ring av kom­mu­nen, och ut­tryck­li­gen ge­nom vi­de­oin­ne­håll. Do­ku­men­tä­ren tjä­nar dem som bor här, dem som över­vä­ger att flytt­na och även fö­re det­ta Kyrkslätts­bor. Te­ma­om­rå­de­na är myc­ket in­tres­san­ta, och vi får åka på en upp­täckts­re­sa till vår kom­mun, sä­ger kom­mun­di­rek­tör Tar­mo Aar­nio.

Av­snit­ten på kring fem­ton mi­nu­ter kom­mer att hand­la om bland an­nat Kyrkslätt­si­den­ti­te­tens upp­komst, id­rotts­hi­sto­ria, Por­ka­la­pa­ren­te­sen, na­tu­ren och den uni­ka kul­tu­ren som finns i Kyrkslätt.

I ok­to­ber pro­du­ce­ra­de Concre­to ett pi­lotav­snitt av do­ku­men­tä­ren där man be­kan­ta­de sig med den för­hi­sto­ris­ka ti­den och Kyrkslätt­si­den­ti­te­tens upp­komst. Histo­ri­en sträc­ker sig 10 000 år bak­åt i ti­den, då de förs­ta män­ni­skor­na an­län­de till om­rå­det, och lö­per ge­nom histo­ri­en till ti­den då kom­mu­nen blev of­fi­ci­ell. Man sät­ter sig mer de­tal­je­rat in i den of­fi­ci­el­la kom­mu­nens ske­den i se­ri­ens se­na­re ske­den.

– Vi vill lyf­ta fram histo­ria ut­an att glöm­ma Kyrkslätts fram­tid och nu­va­ran­de möj­lig­he­ter. Här finns myc­ket vac­ker na­tur och många uni­ka plat­ser som man än­nu in­te kän­ner till så bra. Vi vill med hjälp av be­rät­tel­sen gö­ra Kyrkslätt känt på ett sätt som in­tres­se­rar även unga. Det­ta är fram­för allt en hel­het som tjä­nar Kyrkslätts­bor­na, sä­ger Vait­ti­nen.

– Det är ock­så myc­ket vik­tigt att do­ku­men­te­ra Kyrkslätts histo­ria och be­rät­tel­ser i mo­dern form. Det­ta ger fram­ti­da ge­ne­ra­tio­ner en möj­lig­het att för­stå sin hem­kom­muns sär­drag och be­kan­ta sig med om­rå­det på ett in­tres­sant sätt, sä­ger Tar­mo Aar­nio.

Kom­mu­nen bi­drar till do­ku­men­tä­ren ge­nom att er­bju­da in­for­ma­tion om de in­ter­vju­a­de, lå­na ut gam­malt bild­ma­te­ri­al och ge ska­par­na fri­he­ten att fors­ka i det­ta ma­te­ri­al. Där­till är det vik­tigt att en­ga­ge­ra kom­mu­nin­vå­nar­na som en del av pro­duk­tio­nen av do­ku­men­tä­ren.

– Vi vet att Kyrkslätts­bor­na har många be­rät­tel­ser om om­rå­dets histo­ria och män­ni­skor­na på om­rå­det. Vi vill ge al­la en möj­lig­het att de­la med sig av be­rät­tel­ser och gö­ra en del av do­ku­men­tär­se­ri­en av dem. Där­för har vi öpp­nat en tjänst på Kyrks­latt.fi där kom­mu­nin­vå­nar­na kan fö­re­slå sa­ker som skul- le kun­na kom­ma med i do­ku­men­tä­ren. Det kan va­ra gam­la fo­ton el­ler för­slag om per­so­ner som ska in­ter­vju­as. Hur­da­na sa­ker som helst som skul­le kun­na ha be­ty­del­se med tan­ke på be­rät­tan­de av Kyrkslätts histo­ria, fort­sät­ter Tar­mo Aar­nio.

De fem förs­ta av­snit­ten pub­li­ce­ras i maj 2019 och res­ten i au­gusti. Do­ku­men­tär­se­ri­en kom­mer att vi­sas på Kyrkslätts kom­muns so­ci­a­la me­di­e­ka­na­ler och på even­tu­el­la spe­ci­al­fö­re­ställ­ning­ar till ex­em­pel på Kyrkslätts­da­gar­na. Pro­jek­tet kos­tar kom­mu­nen 30 000 eu­ro.

FO­TO: CONCRE­TO

NYA VINKLAR. Kyrkslätt pre­sen­te­ras ur många syn­vinklar i en ny do­ku­men­tär­se­rie som ska bli klar på vå­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.