Nya rol­ler för Sid och Est­lan­der

Västra Nyland - - News -

Eke­näs IF:s mång­å­ri­ga lag­kap­ten Jo­han Est­lan­der blir trä­na­re för EIF:s aka­de­mi­lag i fot­bol­lens di­vi­sion 3. Si­mon Sid blir i sin tur trä­na­re för för­e­ning­ens dam­lag.

EIF har sett över sin or­ga­ni­sa­tion. Jo­han Est­lan­der blir an­sva­rig trä­na­re för aka­de­mi­la­get sä­song­en 2019. Till sin hjälp får han An­ton Brot­kin som blir as­si­ste­ran­de trä­na­re.

Si­mon Sid blir an­sva­rig trä­na­re för dam­la­get näs­ta sä­song. EIF:s da­mer spe­la­de i år i di­vi­sion 3.

Sam­ti­digt har Niklas Busk an­ställts som del­tids­an­ställd verk­sam­hets­le­da­re för fot­bolls­sek­tio­nen. Han till­trä­der den 1 ja­nu­a­ri.

Re­pre­sen­ta­tions­la­get i di­vi­sion 1 får där­e­mot kla­ra sig ut­an en av årets nyc­kel­spe­la­re. Li­ga­la­get RoPS of­fent­lig­gjor­de fö­re jul att At­te Si­h­vo­nen är klar för Ro­vani­e­mi­la­get.

Kon­trak­tet mel­lan RoPS och 22-åri­ga Si­h­vo­nen är av mo­del­len 1+1 år.

FO­TO: VN-AR­KIV

UTNÄMND. Jo­han Est­lan­der är ny trä­na­re för EIF:s aka­de­mi­lag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.