Mar­ko Re­i­ni­ka­i­nen styr väs­terut

Re­gi­o­nen mis­ter en pro­fil när Mar­ko Re­i­ni­ka­i­nen som är di­rek­tör för Tvär­min­ne zoo­lo­gis­ka sta­tion och full­mäk­ti­ge­le­da­mot för De grö­na i Ra­se­borg flyt­tar till Sve­ri­ge.

Västra Nyland - - Nieuws - KRISTOF­FER NÖJD kristof­[email protected]­me­dia.fi

Mar­ko Re­i­ni­ka­i­nen ha­de ett mi­nutsche­ma för sitt pri­vat­liv vec­kor­na in­nan jul. När jag lyc­kas nå ho­nom per te­le­fon pac­kar han för att skic­ka det förs­ta flytt­las­set från lil­la Eke­näs till be­tyd­ligt stör­re Gö­te­borg.

Di­rek­tö­ren för Tvär­min­ne zoo­lo­gis­ka sta­tion ska bli verk­sam­hets­chef på Luft­för­ore­nings- och kli­mat­sek­re­ta­ri­a­tet Air­clim med sä­te i Gö­te­borg. Air­clim är en mil­jö­or­ga­ni­sa­tion som ver­kar för att mins­ka luft­för­ore­ning­ar och und­vi­ka kli­mat­för­änd­ring.

– Jag ska på­ver­ka be­sluts­fat­ta­re och va­ra opi­ni­ons­bil­da­re. Men som verk­sam­hets­chef har jag ock­så an­svar för ad­mi­nist­ra­tion och sub­stans­ar­be­te.

Fa­mil­jen sam­lad

Re­i­ni­ka­i­nen sä­ger att flyt­ten till Sve­ri­ge har bå­de per­son­li­ga och pro­fes­sio­nel­la för­tec­ken.

– Vi har blic­kat väs­terut en läng­re tid. Vi har två barn och två barn­barn i Sve­ri­ge som vi gär­na vill va­ra nä­ra. Vi har ock­så vän­tat ut vår yngs­ta dot­ter som är 14 år nu. Hon gav grönt ljus för en flytt. Pro­fes­sio­nellt har jag länge ve­lat pro­va på någon­ting nytt. Som 52-åring är det hög tid för mig att gö­ra det nu, ef­ter 14 år i Tvär­min­ne.

Re­i­ni­ka­i­nen tyc­ker att han läm­nar Tvär­min­ne i tryg­ga hän­der. Verk­sam­he­ten har ut­veck­lats myc­ket de se­nas­te åren.

– Just nu har vi en stor re­no­ve­ring på gång. Näs­ta höst får sta­tio­nen ett nytt forsk­nings­far­tyg. Sto­ra pro­jekt är på gång med in­ve­ste­ring­ar i ny forsk­nings­ap­pa­ra­tur. Sta­tio­nen är in­ne i ett bryt­nings­ske­de så det känns helt vet­tigt att min ef­ter­trä­da­re tar över nu och ut­veck­lar verk­sam­he­ten vi­da­re.

Blan­da­de käns­lor

Än­då flyt­tar Re­i­ni­ka­i­nen i många av­se­en­den med tu­de­la­de käns­lor.

– Det är be­klag­ligt att det sker mitt i en man­dat­pe­ri­od med tan­ke på det för­tro­en­de jag fått av väl­jar­na. Men jag har job­bat hårt in­om po­li­ti­ken så det är klokt att ge över till yng­re kraf­ter.

Re­i­ni­ka­i­nen är över­ty­gad om att De grö­na kom­mer att kla­ra sig ut­an ho­nom.

– Det hand­lar mest om vem som vå­gar stäl­la upp i va­let. När jag tac­ka­de ja till att ge mig in i po­li­ti­ken tror jag att tio till­frå­ga­de per­so­ner ha­de tac­kat nej in­nan man ring­de mig. Så det vik­ti­gas­te är att vå­ga ta ste­get att stäl­la upp.

Han har trivts in­om po­li­ti­ken. – Jag har fått ett bra nät­verk över par­ti­grän­ser­na.

Otack­samt lä­ge

Ra­se­borgs tio förs­ta år har va­rit tuf­fa men Re­i­ni­ka­i­nen är över­ty­gad om att man kom­mer att se lju­set i tun­neln snart.

– När jag pac­ka­de ihop mi­na sa­ker gjor­de jag mig av med sto­ra hö­gar av full­mäk­ti­ge- och sty­rel­se­do­ku­ment. Det slog mig hur myc­ket ef­fek­ti­va­re pro­ces­ser­na har bli­vit tack va­re elektro­nis­ka do­ku­ment. Ibland, om lis­tor­na ha­de bli­vit se­na, skic­ka­des de med taxi till de för­tro­en­de­val­da. Kon­ten­tan är att myc­ket fun­ge­rar bätt­re i dag än det gjor­de förr.

Ström­lin­je­for­man­det av en or­ga­ni­sa­tion går in­te i en hand­vänd­ning.

– Det tar tid att få pro­ces­ser och struk­tu­rer i skick.

Men den sto­ra ut­ma­ning­en i vit­sipps­sta­den är eko­no­min.

– Det är olyck­ligt att skattin­täk­ter de­bi­te­ras en­ligt pro­gno­ser som in­te all­tid stäm­mer. Men re­gi­o­nen ut­veck­las och vi ska tro att skat­tein­täk­ter­na ock­så gör det. Den spe­ci­a­li­se­ra­de sjuk­vår­den är dyr men det är in­te sjuk­vår­dens fel. Den har ban­tats ned för myc­ket hos oss. Den över­gri­pan­de pro­ble­ma­ti­ken är att sta­den har en kost­nads­bild som är svår att kal­ky­le­ra med och att den i många fall lig­ger ut­an­för de lo­ka­la be­sluts­fat­tar­nas räck­vidd.

Vi har blic­kat väs­terut en läng­re tid. Vi har två barn och två barn­barn i Sve­ri­ge som vi gär­na vill va­ra nä­ra. Mar­ko Re­i­ni­ka­i­nen

Tu­rism och kul­tur pas­sar ihop

Re­i­ni­ka­i­nen hop­pas att man tar va­ra på den stads­ut­veck­lings­av­del­ning man har ska­pat och att man vå­gar re­kry­te­ra till den.

– Av­del­ning­en har kri­ti­se­rats för att den om­fat­tar bå­de kul­tur och tu­rism. Men det finns många ex­em­pel på att de två sek­to­rer­na kan ska­pa en po­si­tiv livs­kraft till­sam­mans. Till Tus­by vall­fär­dar tu­ris­ter för att be­kan­ta sig med konst­närs­hem. Ra­se­borg har möj­lig­het till någon­ting lik­nan­de.

– Det är bra med Sch­jerf­beck men man kun­de bred­da tän­ket och med för­del lyf­ta fram på rik­tigt lo­ka­la konst­nä­rer som Ge­or­ges von Swet­lik och Mo­na Leo till ex­em­pel.

Re­i­ni­ka­i­nen som va­rit bo­satt vid Nor­ra ham­nen i Eke­näs glä­der sig åt de nya re­stau­rang­er­na i hamn­kvar­te­ren.

– De loc­kar ock­så be­sö­ka­re.

Loc­kan­de stad

Fa­mil­jens nya hemstad Gö­te­borg är ba­ra yt­ligt be­kant för Eke­näs­bor­na på väg väs­terut.

– Vi har va­rit där ett an­tal gång­er. Men man ser med and­ra ögon på sta­den när man ska flyt­ta dit. Det är en stor­stad och ver­kar väl­digt trev­lig. Det blir ett även­tyr.

Helt åt sitt öde läm­nar fa­mil­jen Re­i­ni­ka­i­nen in­te re­gi­o­nen.

– Vi har ett fan­tas­tiskt nät­verk av vän­ner och be­kan­ta och en som­mar­stu­ga i Snap­per­tu­na. Vi har ett starkt fot­fäs­te i Västnyland fram­ö­ver ock­så.

FO­TO: JOHANNA LEMSTRÖM

FO­TO: JOHANNA LEMSTRÖM

RE­DO. Mar­ko Re­i­ni­ka­i­nen ser fram emot en nystart i kar­riä­ren och ett liv när­ma­re si­na barn och barn­barn i Sve­ri­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.