BK och KyIF vann i Sve­ri­ge

BK-46:s C05-poj­kar och KyIF:s C04-flic­kor skrev ett styc­ke fin­ländsk hand­bolls­hi­sto­ria då la­gen tog hem se­gern i Nor­den Cup.

Västra Nyland - - Nieuws - FILIP SAXÉN filip.sax­[email protected]­me­dia.fi

Sön­da­gen blev re­na blå­vi­ta fes­ten i Gö­te­borg då in­te ba­ra ett ut­an två lag tog hem se­gern i Nor­den Cup, in­of­fi­ci­el­la nor­dis­ka mäs­ter­ska­pen för klubb­lag.

BK-46 05-föd­da poj­kar tog som förs­ta fin­länds­ka lag hem se­gern i Nor­den Cup. Suc­cén följ­des un­der da­gen upp av KyIF:s C04-flic­kor som blev and­ra fin­länds­ka la­get att kun­na ti­tu­le­ra sig nor­dis­ka mäs­ta­re. Det var ock­så förs­ta gång­en fin­länds­ka lag spe­la­de fi­nal i den pre­stige­ful­la tur­ne­ring­ens 16-åri­ga histo­ria.

Ka­risla­get BK-46 gick obe­seg­ra­de ge­nom tur­ne­ring­en och gav in­te nors­ka Stor­ha­mar en chans i fi­na­len. I fi­na­len ut­märk­te sig mål­vak­ten Oli­ver Sand som stod för rädd­ning ef­ter rädd­ning.

Li­nus Lun­dqvist sköt 9 mål, Liam Hag­man 5 och Os­ka­ri Su­o­pa­jär­vi 4 mål då de nors­ka mäs­tar­na föll med 27–19 ef­ter 14–8 i pa­us.

Men det var nä­ra att BK mis­sat fi­na­len. I se­mi­fi­na­len mot Kungs­äng­ens SK låg la­get un­der med åt­ta mål då ba­ra sju mi­nu­ter åter­stod av mat­chen. Se­dan stod la­get för en av al­la ti­ders upp­hämt­ning­ar. Till slut blev det se­ger ef­ter för­läng­ning.

Trä­na­ren Jan Hag­man har sett det mesta in­om fin­ländsk handboll och själv va­rit med om att vin­na Lun­da­spe­len, Li­din­gö Cup och Eken Cup upp­re­pa­de gång­er.

– Den här se­gern slår nog hög­re än al­la de seg­rar­na, sä­ger han.

– Jag är så otro­ligt stolt över kil- lar­na. De har kri­gat och käm­pat från bör­jan till slut och fått va­ra med om en otro­lig upplevelse.

Klar KyIF-se­ger

KyIF-flic­kor­na gick pre­cis som BK­poj­kar­na obe­seg­ra­de ge­nom tur­ne­ring­en och slog nors­ka Nord­byg­da Hånd­ball i fi­na­len med 21–12. I se­mi­fi­na­len ha­de KyIF sla­git ut fjol­års­seg­rar­na Her­ning. Då KyIF slu­ta­de trea i Nor­den Cup i fjol förlorade la­get se­mi­fi­na­len mot just Her­ning.

I fi­na­len mot Nord­byg­da gläns­te Nea Kan­ni­nen i mål me­dan Na­ta­scha Fo­ley och El­la Pauk­ku var vas­sast fram­åt med sex mål var.

Kyrkslätt IF med­de­la­de in­för jul att la­get de två kom­man­de sä­song­er­na spe­lar i Stock­holms­se­ri­en då mot­stån­det på hem­ma­plan in­te är till­räck­ligt bra för att ut­veck­ling­en ska fort­sät­ta i sam­ma takt som hit­tills.

Nor­den Cup ar­ran­ge­ras i Gö­te­borg och har del­ta­gan­de lag från Sve­ri­ge, Nor­ge, Dan­mark, Is­land och Fin­land.

FO­TO: MAREK HOLM

SEG­RA­RE. BK-46 C05-poj­kar kan ti­tu­le­ra sig nor­dis­ka mäs­ta­re.

FO­TO: MAREK HOLM

SEG­RA­RE. KyIF C04-flic­kor följ­de upp fjol­å­rets tred­je­plats med se­ger i Nor­den Cup.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.