Sten­brot­tet ska bli jor­dav­stjälp­nings­plats

Västra Nyland - - Nieuws - PAAVO RANTALAINEN

Sten­brot­tet i Hi­la, som var plat­sen där man bröt det världs­be­röm­da bygg­ma­te­ri­a­let Por­ka­la Red, ska fyl­las och bli jor­dav­stjälp­nings­plats.

Gra­nit­sten­brot­tet och sten­han­te­ring­en i Hi­la i Kyrkslätt har i år­tion­den väckt dis­kus­sion och käns­lor. Nu är sten­brot­tet, som la­des ner för un­ge­fär femton år se­dan, på väg in i sitt sista ske­de. Sten­brot­tet har läm­nat ef­ter sig en li­ten en hek­tar stor sjö som kom till då sten­brot­tet fyll­des med vat­ten. Som dju­past är sjön elva me­ter och nu vill man fyl­la hela sten­brot­tet med jord som häm­tas från bygg­ar­bets­plat­ser. Ef­ter det ska plat­sen bli skog.

Jord­bygg­nads­fö­re­ta­get Ab Ing­vald Lind­berg från In­gå har an­sökt om mil­jölov för att fyl­la sten­brot­tet. Fö­re­ta­get har ett av­tal med ägar­na till brot­tet. Det är ett döds­bo som äger om­rå­det.

Världs­be­römd gra­nit och seg tvist

Sten­brot­tet i Hi­la och de lov som be­höv­des led­de till en av de mest segs­lit­na och längs­ta tvis­ter­na i Kyrkslätts histo­ria. Sten­brot­tet öpp­na­des ef­ter rätts- och lovtvis­ter år 1986.

På om­rå­det finns röd och i mång­as tyc­ke myc­ket vac­ker gra­nit. Gra­ni­ten mark­nads­för­des som Por­ka­la Red och ste­nen finns på många bygg­na­der run­tom i värl­den, bland an­nat i New York.

Grä­let om huruvi­da verk­sam­he­ten får fort­sät­ta och ut­vid­gas på­gick än­da till bör­jan av 2000-ta­let. Det sista lo­vet för sten­han­te­ring­en ut­gick för­ra vec­kan.

I den nu ak­tu­el­la an­sö­kan om mil­jölov upp­ges att den be­hövs un­ge­fär 170 000 ku­bik­me­ter jord­ma­te­ri­al för att fyl­la sten­brot­tet till den ur­sprung­li­ga mar­kni­vån. Per år ska det häm­tas högst 49 900 ku­bik­me­ter jord­mas­sor­na till om­rå­det. Om mas­sor­na över­steg 50 000 ku­bik­me­ter skul­le det krä­va en mil­jö­be­döm­ning i fle­ra oli­ka fa­ser.

Ökad last­bils­tra­fik

Ku­bik­mäng­der­na är om­fat­tan­de och trans­por­ten av dem skul­le krä­va tu­sen­tals lass med last­bi­lar och släp. Last­bils­tra­fi­ken till sten­brot­tet skul­le skö­tas så att det un­der var­da­gar skul­le gäl­la un­ge­fär femton trans­por­ter. Vis­sa ti­der skul­le det in­te kö­ras alls, kon­sta­te­ras det i lo­van­sö­kan.

Den som an­sö­ker om lo­vet för­säk­rar att det till sten­brot­tet häm­tas en­dast jord­mas­sor från bygg­plat­ser där man vet att jor­den är oför­där­vad. Byg­gav­fall häm­tas in­te alls.

I Kyrkslätt har lov läm­nats in för en jor­dav­stjälp­nings­plats ock­så i Kyl­mälä. Den frå­gan lig­ger nu på för­valt­nings­dom­sto­lens bord.

I fjol gjor­des en an­sö­kan om en jor­dav­stjälp­nings på Por­ka­la udd, men den drogs till­ba­ka. Då var det frå­gan om att fyl­la och hö­ja åk­rar.

I Hi­la har ett lov för malm­let­ning be­vil­jats på ett 90 hek­tar stort om­rå­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.