I sim­hal­len

Västra Nyland - - Ledare - Kaj Lind­holm är ti­di­ga­re stads­di­rek­tör.

”Det finns två top­pen­plat­ser i Kyrkslätt”, sa­de en man i sim­hal­lens ba­stu. ”Tolls håll­plats och Kyrkslätts sim­hall”. Tolls håll­plats för lo­kal­tå­gen på kust­ba­nan är im­po­ne­ran­de och den blev dyr att byg­ga. Kyrkslätts sim­hall fun­ge­rar bra och har trev­lig per­so­nal. Jag blev trä­gen be­sö­ka­re i sim­hal­len då jag ha­de pro­blem med ett knä och or­to­pe­den or­di­ne­ra­de vat­ten­löp­ning. Vat­ten­löp­ning? Nå­got helt främ­man­de för mig. Nu har den bli­vit en uppig­gan­de ru­tin.

Det sko­jas och pra­tas ibland i vat­ten­löp­ning­en, till för­tret för dem som vill spur­ta hårt, och i ba­stun där det hän­der att vi pra­tar sam­häl­le och po­li­tik. Skå­de­spe­la­ren Jo­an­na Lum­ley åk­te tåg från Hong­kong till Moskva i tv för en tid se­dan. En kom­pis såg pro­gram­met och sa­de i ba­stun: ”Ryss­land är värl­dens störs­ta land och än­då är det för li­tet, så att rys­sar­na mås­te krång­la med si­na gran­nar”. Han tänk­te väl när­mast på Ukrai­na och Krim, som Ryss­land rof­fat åt sig. ”Tänk att sto­ra Ryss­land kän­ner sig in­ring­at och är rädd för si­na gran­nar”, kom­men­te­ra­de en an­nan ba­stu­be­sö­ka­re.

Det är be­skri­van­de att då Ryss­lands am­bas­sa­dör i Helsing­fors, Pa­vel Kuz­netsov, ta­la­de vid Paa­si­ki­vi-sam­fun­dets sam­man­trä­de be­skyll­de han EU, USA och Na­to för allt ont mel­lan him­mel och jord (Il­ta-Sa­no­mat 12.12). Jag gjor­de min förs­ta re­sa till Tal­linn med Kyrkslätts tjäns­te­manna­för­e­ning 1971. Vi åk­te med Ge­org Ots och steg iland i ham­nen där det gick be­väp­na­de sol­da­ter på vakt. Tal­linn var en del av Sov­jet-Est­land och jag und­ra­de vad de är räd­da för. Sto­ra Sov­je­tu­ni­o­nen!

”Trump trivs bäst med dik­ta­to­rer”, för­und­ra­de sig nå­gon på ba­stula­ven. ”Han um­gås med Kim Jong-Un från Nord­ko­rea, Pu­tin från Ryss­land, Xi Jin­ping från Ki­na och Mo­ham­med bin Sal­man från Sau­dia­ra­bi­en, men in­te så gär­na med Ang­e­la Mer­kel från Tyskland och Em­ma­nu­el Macron från Frank­ri­ke”. Det är ”lät­ta­re” att um­gås med dik­ta­to­rer då de in­te be­hö­ver bry sig om all­män­na val, par­la­ment, mass­me­di­er och för­änd­ring­ar i den för­da po­li­ti­ken. ”De är för­ut­säg­ba­ra och på­lit­li­ga”.

Vi pra­tar och dis­ku­te­rar i sim­hal­len, men vi sim­mar ock­så.

Visst kas­tas det hur­ti­ga kom­men­ta­rer man och man emel­lan. Som ”Om SDP vin­ner riks­dags­va­let i vår är det bäst att Jut­ta Ur­pi­lai­nen blir stats­mi­nis­ter. Hon kla­rar av att skö­ta EU-ord­fö­ran­de­ska­pet hös­ten 2019”. Och ”Or­po för­står sig in­te på peng­ar. Han blev över­ras­kad av att Fin­land be­ta­la­de av en mil­jard på stats­skul­den (HS 16.12).” Kans­ke po­li­ti­ker in­te kan skil­ja på 1 000 mil­jo­ner och en mil­jon”, grym­ta­de nå­gon. Det är där­för Or­po stö­der ett dyrt och onö­digt ”en­tim­meståg” mel­lan Åbo och Helsing­fors, tänk­te jag.

Vi pra­tar och dis­ku­te­rar i sim­hal­len, men vi sim­mar ock­så. Även jag från ”tor­ra” Ka­ris, där vi unga spe­la­de fot­boll och handboll. Att sim­ma var främ­man­de för oss och det var med skräck­blan­da­de käns­lor jag förs­ta gång­en sim­ma­de över den ström­man­de Svar­tån. Min sim­tek­nik är fort­fa­ran­de då­lig och det går lång­samt, men det ger god mo­tion och gott hu­mör. Och det är hu­vud­sa­ken!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.