Som­mar­te­a­ter ord­nar au­di­tion

Västra Nyland - - Ledare -

Ra­se­borgs Som­mar­te­a­ter ord­nar au­di­tion in­för som­ma­rens upp­sätt­ning Jor­den runt på 80 da­gar. Au­di­tio­ner­na ord­nas den 12 och 13 ja­nu­a­ri på Tryc­ke­ri­te­a­tern i Ka­ris.

Som­ma­rens pjäs ba­se­rar sig på den klas­sis­ka även­tyrs­be­rät­tel­sen av Ju­les Ver­ne och bju­der på så­väl mu­sik, dans, spän­ning som hu­mor.

Lör­da­gen den 12 ja­nu­a­ri är för den som är in­tres­se­rad av de cen­tra­la rol­ler­na i upp­sätt­ning­en. Sön­da­gen den 13 ja­nu­a­ri är för den som är in­tres­se­rad av mind­re tal­rol­ler el­ler en­semble­rol­ler.

Man sö­ker ama­tör­skå­de­spe­la­re i al­la åld­rar. Det finns tal­rol­ler för många och dess­utom in­ne­hål­ler fö­re­ställ­ning­en ett an­tal mas­sce­ner med sto­ra en­sem­ble­sång­er och spek­ta­ku­lä­ra ko­re­o­gra­fi­er.

An­mäl dig se­nast den 8.1 till nå­gon­de­ra da­gen och med­de­la vil­ken el­ler vil­ka rol­ler du är in­tres­se­rad av. Mer in­for­ma­tion om rol­ler­na finns på som­mar­te­a­terns webb­si­da, där du ock­så hit­tar län­ken till an­mäl­nings­for­mu­lä­ret.

Jor­den runt på 80 da­gar har pre­miär på Ra­se­borg Som­mar­te­a­ter den 27 ju­ni. Re­pe­ti­tions­pe­ri­o­den är 3.2–26.6 och spel­pe­ri­o­den 27.6–4.8. Re­gis­sör är Tom Rej­ström.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.