Gick till Tim­buk­tu.

Blir allt po­pu­lä­ra­re, sä­ger en er­fa­ren od­la­re. Kap­ten­löjt­nant Jen­ni Läm­na­de bi­len och

Västra Nyland - - Ledare - JOHN-ERIK JANSÉN john-erik.jan­[email protected]­me­dia.fi

Den skan­di­na­vis­ka jul­grans­mo­del­len är över­lag sma­la­re än de bre­da och tä­ta Kal­le An­ka-gra­nar­na.

Ked­jor som ti­di­ga­re en­bart sål­de dans­ka gra­nar har nu bör­jat ha ock­så in­hems­ka träd i sor­ti­men­tet.

Men det gäl­ler för kö­pa­ren att va­ra på sin vakt, det finns ing­et krav på ur­sprungs­märk­ning på jul­gra­nar, så gra­nen kan va­ra från Est­land el­ler Dan­mark även om den säljs som in­hemsk.

In­om Jul­grans­säll­ska­pet ar­be­tar man nu med att få od­lar­na att för­se si­na träd med od­la­rens namn.

De in­hems­ka gra­nar­na är mel­lan två och två och en halv me­ter när de tas ur sko­gen. Gra­nar­na kan skör­das re­dan 4–5 år ef­ter plan­te­ring­en, men hu­vud­skör­den sker när gra­nar­na är cir­ka 8 år.

För sju år se­dan se­mest­ra­de klass­lä­ra­ren Hei­di Rönn­berg i Thai­land. Där såg hon den svens­ka Sa­nuk-sko­lan ut­an­för Phu­ket och tyck­te att det kun­de va­ra ro­ligt att job­ba där. Hei­di Rönn­berg job­bar i Kir­ja­la sko­la i Par­gas.

Nu blir det verk­lig­het, skri­ver Åbo Un­der­rät­tel­ser. Sa­nuk be­ty­der gläd­je, de pri­va­ta sko­lor­na finns på fy­ra stäl­len i Thai­land. Den sko­la där Hei­di Rönn­berg ska job­ba är gans­ka li­ten, ”som Kir­ja­la sko­la un­ge­fär”, ele­ver­na går i års­kur­ser­na 1–9, dess­utom finns en för­sko­la.

Hei­di Rönn­berg ska job­ba i tre må­na­der med att un­der­vi­sa en klass med högst 18 barn. De fles­ta är svens­ka, men det finns ock­så någ­ra fin­länds­ka och nors­ka barn.

Sko­lor­na föl­jer den svens­ka lä­ro­pla­nen. En del ele­ver går i sko­lan minst fy­ra vec­kor in­nan de åter­vän­der till Sve­ri­ge, men det finns ock­så de som går ett helt läsår.

Var­je tis­dag är det thai­te­ma, då lär ele­ver­na sig till ex­em­pel thai­länds­ka

Qord för så­dant som fruk­ter och vec­ko­da­gar.

Lä­ra­rens upp­gift är ock­så att dokumentera vad ele­ver­na gör, och ha kon­takt med de­ras sko­lor i Sve­ri­ge.

Myc­ket är för­stås an­norlun­da än i Par­gas, till ex­em­pel går det förs­ta te­le­fon­num­ret den nya lä­ra­ren spa­ra­de i sin thai­länds­ka mo­bil till orm­fång­a­ren.

Det bör­ja­de med ett be­slut att mins­ka an­vän­dan­det av bi­len och gå i stäl­let. Nu har Te­ro Han­ni­la, bo­satt i Tus­by men med job­bet i Helsing­fors, gått än­da till Tim­buk­tu. Allt­så in­te bok­stav­ligt, men när han i bör­jan av maj märk­te att han ha­de gått 1 350 kilo­me­ter föd­des tan­ken att nå upp till 5 000 kilo­me­ter un­der år 2018. Han sök­te på kar­tan ef­ter en lämp­lig plats 5 000 kilo­me­ter från Helsing­fors, och lan­da­de i Tim­buk­tu i Ma­li, på 5 328 kilo­me­ters av­stånd. Det fick bli hans mål.

I ett ske­de var han rädd att in­te nå må­let, men an­nan­dag jul gick han de sista kilo­met­rar­na. Han gör in­te så långa etap­per, 8–9 kilo­me­ter. Men han går var­je dag, i al­la sor­ters vä­der som vår Her­re hit­tar på.

Nu har han ett nytt mål i sik­te. I år ska han gå 6 202 kilo­me­ter, det är av­stån­det till Ir­kutsk vid Baj­kal­sjön i Si­bi­ri­en.

Många vet dess­utom att Te­ro Han­ni­la ock­så är känd som man­nen som ba­dar ba­stu var­je dag. Bastu­ba­den för han ock­så bok över, när Ös­ter­bot­tens Tid­ning träf­fa­de ho­nom då han be­sök­te hemtrak­ter­na i Kar­le­by ha­de han ba­dat var­je dag un­der 3 818 da­gar.

Q

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.