MÅN­DAG

Västra Nyland - - Ledare -

6000.

SÖN­DAG

Två­språ­kig hög­mäs­sa. Tret­ton­da­gen, för­sam­ling­ens års­dag. Med­ver­kan­de Tom Hell­sten, Ma­ri­an­ne Gustafs­son Burg­mann, Kyr­ko­kö­ren samt Gau­de­te-kö­ren. Kyrk­kaf­fe på för­sam­lings­hem­met. In­gå kyr­ka, Ola West­man­sal­lé 12, In­gå, kl. 10.

Guds­tjänst. Guds­tjänst med natt­vard. Pre­di­kan av Tom Ris­ka. Kyrk­kaf­fe och ge­men­skap ef­teråt. Eke­näs Me­to­dist­kyr­ka, Sig­frid Aro­ni ga­ta 2, kl. 11.

Tret­ton­da­gens hög­mäs­sa. Med pros­ten El­sa Ten­ho­nen och kan­tor Ax­el Jor­ma­nai­nen. Han­gö svens­ka för­sam­ling. Han­gö kyr­ka, Kyrk­bac­ken 1, kl. 12.

Tret­ton­dags mäs­sa. Väl­sig­nel­se av de nya för­tro­en­de­val­da, Tom Berg­man och Sir­pa Li­li­us. Arr. Sjun­deå svens­ka för­sam­ling. Sjun­deå kyr­ka, Svid­jav. 51, kl. 12.

Ny­år­sam­ling. Dröm­mar och vi­sio­ner för för­sam­ling­ens funk­tion. Led­nings­grup­pen och Sty­rel­sen. Mis­sion­kyr­kan i Eke­näs, Björk­näsg. 11, kl. 16.

För­sam­ling­ens jul­fest. Vi bju­der till jul­fest med guds­tjänst och där­ef­ter pro­gram och ser­ve­ring. Eke­näs lu­cia med tär­nor med­ver­kar med sitt sista fram­trä­dan­de. Arr. Eke­näsnej­dens svens­ka för­sam­ling. Eke­näs för­sam­lings­hem, Lars­sonsv. 1, Ra­se­borg, kl. 16. Mån­dags­bin­go. Arr. Kar­jaan Sos. Dem-Yh­di­s­tys ry. Folkets Hus i Ka­ris, Köp­mansg. 22, kl. 19–21.

TIS­DAG

Bröd­kyr­ka. Ul­la Mic­kels­son ta­lar, brödut­del­ning, kaf­fe­ge­men­skap. Mis­sion­kyr­kan i Eke­näs, Björk­näsg. 11, kl. 14.

ONS­DAG

Allsång med An­ders Holmberg. Allsång i Se­nio­ra, öp­pen för al­la, ing­en an­mä­lan be­hövs. Grup­pen träf­fas en gång i må­na­den. Av­gifts­fri. Se­nio­ra grupput­rym­me, in­gång från går­den, Prästängsg. 14, Ra­se­borg, kl. 14–15.

TORS­DAG

Ak­ti­visti-film. Na­tur­vec­kan. Fil­mens hu­vud­per­son Ri­ik­ka Karp­pi­nen är på plats. Fritt in­trä­de. Bio Pal­las, Nils Grab­beg. 4, Ra­se­borg, kl. 15.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.