Le­da­re: Fin gå­va om ny­års­löf­ten blir be­stå­en­de.

Häl­so­un­der­sök­ning vi­sar att fet­man ökar bland den ar­bets­fö­ra be­folk­ning­en. Om ett ny­års­löf­te kan få bukt med den ut­veck­ling­en är det en vinst för folk­häl­san.

Västra Nyland - - Ledare - MARINA HOLM­BERG marina.holm­[email protected]­me­dia.fi

Års­skif­tet är den tid­punkt då man bå­de na­tio­nellt och på det pri­va­ta pla­net re­flek­te­rar över året som gått och blic­kar fram­åt. För många fin­län­da­re är det tra­di­tion att på ny­års­da­gen bän­ka sig fram­för tv:n för att lyss­na på pre­si­den­tens ny­årstal. Da­gen in­nan har li­kaså tra­di­tions­en­ligt stats­mi­nis­tern fram­fört sin ny­års­häls­ning.

Bå­de pre­si­dent Sau­li Ni­i­ni­stö och stats­mi­nis­ter Ju­ha Si­pi­lä nämn­de min­ne­så­ret 1918 och oron för de­mo­kra­tin då de blic­ka­de bak­åt och ut­tryck­te sin oro för kli­mat­för­änd­ring­en då de såg på det nya året.

Pre­cis som pre­si­den­ten och stats­mi­nis­tern gör bok­slut och blic­kar fram­åt gör ge­me­ne fin­län­da­re det ock­så. Vis­sa te­man är de­sam­ma som för stats­män­nen, till ex­em­pel kli­mat­för­änd­ring­en.

För sjät­te året i rad ut­ma­nar djur­rätts­or­ga­ni­sa­tio­nen Oi­keut­ta elä­i­mil­le till en ve­gansk ja­nu­a­ri. I år har över ti­o­tu­sen fin­län­da­re an­ta­git ut­ma­ning­en att för­sö­ka läm­na bort köt­tet i ja­nu­a­ri. Här ska man än­då ha i min­ne att de er­sät­tan­de livs­med­len kan kom­ma från and­ra si­dan jord­klo­tet och då är kli­matav­tryc­ket stort. För dem som väl­jer att äta kött är in­hemskt att fö­re­dra med tan­ke på kli­ma­tet.

Bland ge­me­ne fin­län­da­res ny­års­löf­te finns ock­så att mins­ka på an­vänd­ning­en av plast och där­med mins­ka på plas­tav­fal­let. I slu­tet av fjol­å­ret be­slöt EU-par­la­men­tet att för­bju­da många van­li­ga en­gångs­pro­duk­ter i plast. Sug­rör, en­gångs­be­stick, bo­mulls­pin­nar finns med på lis­tan över pro­duk­ter som kom­mer att för­bju­das. Den en­skil­da kon­su­men­ten ställs nu i kläd­bu­ti­ker och apo­tek kon­kret in för va­let att kö­pa en plast­på­se el­ler pac­ka ner va­ror­na i med­havd kasse. Än­nu för någ­ra år se­dan pac­ka­de per­so­na­len ut­an att frå­ga va­ror­na i en plast­kas­se. För frukt och grön­sa­ker finns nät­på­sar som kan an­vän­das fle­ra gång­er.

Till de van­li­gas­te ny­års­löf­te­na hör att hål­la en vit ja­nu­a­ri, slu­ta rö­ka och bör­ja mo­tio­ne­ra. Re­sul­ta­ten från häl­so­un­der­sök­ning­en FinHäl­sa 2017, som in­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd (THL) gjort, har en del po­si­ti­va iakt­ta­gel­ser. Men där finns myc­ket som bor­de för­bätt­ras och där­för är al­la för­änd­ring­ar som främ­jar häl­san väl­kom­na.

An­de­len som rö­ker dag­li­gen har mins­kat men den är än­nu långt ifrån mål­sätt­ning­en som satts upp i to­baksla­gen.

En an­nan stor ut­ma­ning är att fet­ma bli­vit van­li­ga­re bland be­folk­ning­en i ar­bets­för ål­der. Av de fin­länds­ka män­nen har näs­tan 60 pro­cent högt blod­tryck, me­dan just un­der 50 pro­cent av kvin­nor­na har den åkom­man.

Där­e­mot li­der fler kvin­nor, 60 pro­cent, av högt ko­les­te­rol, hos män­nen 54 pro­cent.

Det här är al­la risk­fak­to­rer för häl­san. Un­der­sök­ning­en vi­sar att den gynn­sam­ma ut­veck­ling­en mot bätt­re folk­häl­sa har mat­tats av.

Även små för­änd­ring­ar i mo­tion och kost har po­si­tiv ver­kan på mät­ba­ra häl­so­fak­to­rer såsom blod­tryck och ko­les­te­rol­vär­den.

Det är lov­värt om ett ny­års­löf­te får till stånd en bör­jan på nå­got nytt. Ut­ma­ning­en lig­ger se­dan i att få för­änd­ring­en till nå­got be­stå­en­de. På det sät­tet kan den en­skil­da in­di­vi­dens ny­års­löf­te bi­dra till att folk­häl­san för­bätt­ras och kost­na­der­na för väl­färds­sjuk­do­mar mins­kar. All mo­tion som blir ut­förd är po­si­tiv. Nu gäl­ler det ba­ra att hål­la mo­ti­va­tio­nen up­pe så att man anam­mar en ny, häl­so­sam­ma­re livs­stil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.