Ti­den rin­ner ut för Ljung­bo

Han­gö stad ser gär­na att det ti­di­ga­re äldre­bo­en­det Ljung­bo säljs. Men po­li­ti­ker­na är av an­nan åsikt, och me­dan al­ter­na­ti­ven ut­reds för­fal­ler bygg­na­den sak­ta men sä­kert – såsom den gjort i över 20 år.

Västra Nyland - - Ledare - TEXT OCH FO­TO HARALD GRÖNSTRAND [email protected]­me­dia.fi

För var­je år som går för­fal­ler det ti­di­ga­re äldre­bo­en­det Ljung­bo i Han­gö li­te mer, och om ing­et görs finns det en risk att sta­den mås­te stänga det helt.

Men det finns in­te peng­ar till att to­tal­sa­ne­ra bygg­na­den, och po­li­ti­ker­na vill in­te hel­ler säl­ja den. Sam­ti­digt är det många som an­vän­der bygg­na­den, och sta­den har ing­et al­ter­na­tiv att er­bju­da dem.

Ljung­bo är ett av Han­gö stads pro­blem­barn. År 1997 flyt­ta­de man ut verk­sam­he­ten ur äldre­bo­en­det, och se­dan dess har bygg­na­den lång­samt för­fal­lit.

– Någon­ting mås­te gö­ras. Det finns många bris­ter och de bor­de åt­gär­das, an­nars blir det dyrt.

Det sä­ger Bengt Lind­holm som är chef för in­tern ser­vice på Han­gö stad. Han räk­nar upp en rad pro­blem med bygg­na­den: vatt­net går in­te att dric­ka, en­dast 2–3 to­a­let­ter fun­ge­rar, vär­me­pan­nan är föråld­rad, ytor­na bor­de re­no­ve­ras och inga kök fun­ge­rar.

– Om Ljung­bo kon­ti­nu­er­ligt ska va­ra i bruk bor­de allt tek­niskt i fas­tig­he­ten gås ige­nom igen, sä­ger Lind­holm.

Men än­då är bygg­na­den i fli­tig an­vänd­ning. Bland an­nat övar fle­ra band och or­kest­rar i fas­tig­he­ten, och Med­bor­garin­sti­tu­tet har verk­sam­het i den gam­la mat­sa­len.

– Vi har 10–12 band och någ­ra or­kest­rar som övar här. Ban­den är nöj­da över att få spe­la här. Men till sa­ken hör att sta­den in­te har nå­got al­ter­na­tiv att er­bju­da dem.

Dess­utom an­vän­der sta­den en del av ned­re vå­ning­en som verk­stad. Här tor­kar bland an­nat ny­må­la­de

Vi har 10–12 band och någ­ra or­kest­rar som övar här. Ban­den är nöj­da över att få spe­la här. Men till sa­ken hör att sta­den in­te har nå­got al­ter­na­tiv att er­bju­da.

bän­kar som vän­tar på att pla­ce­ras ut i sta­dens par­ker. Men för att dric­ka kaf­fe på kaf­fe­pa­u­ser­na mås­te de som ar­be­tar här häm­ta vat­ten hem­i­från någ­ra gång­er i vec­kan, vatt­net i Ljung­bo går näm­li­gen in­te att dric­ka.

– När häl­so­cen­tra­len till­fäl­ligt var här klo­re­ra­des vatt­net, men det var i slu­tet av 1990-ta­let. Se­dan dess har man in­te gjort det.

Be­hö­ver åt­gär­das

Un­der full­mäk­ti­ges se­nas­te mö­te be­hand­la­de man fas­tig­he­ter­na som sta­den ska säl­ja. För­sla­get var att Ljung­bo ska säl­jas, men full­mäk­ti­ge val­de att dra bort fas­tig­he­ten från för­sälj­nings­lis­tan. Dis­kus­sio­ner­na kret­sa­de kring att verk­sam­he­ten på Ljung­bo bor­de ut­veck­las, el­ler att tom­ten bor­de de­las upp yt­ter­li­ga­re fö­re den säljs.

Hurudan verk­sam­het läm­par sig bygg­na­den för?

– Det är upp till en even­tu­ell kö­pa­re. Ljung­bo har länge va­rit på ta­pe­ten, och någon­ting mås­te gö­ras. Re­pa­ra­tions­skul­den lig­ger på 700 000– 800 000 eu­ro, och till det kom­mer re­no­ve­rings­kost­na­der­na, sä­ger Lind­holm

Det fanns tan­kar om att grunds­a­ne­ra Ljung­bo för 8–10 år se­dan, och Lind­holm sä­ger att det då fanns ett an­tal in­tres­sen­ter. Men in­tres­sen­ter­na hit­ta­de an­nat, och se­dan dess har in­te myc­ket hänt.

– Det finns en upp­skatt­ning på att en sa­ne­ring skul­le kos­ta över 3 mil­jo­ner eu­ro, men det är från en upp­skatt­ning som gjor­des 2009. Vi har tur att yt­ter­ta­ket har hål­lit, men om vi till ex­em­pel får pro­blem med rö­ren kan det bli dyrt, ef­tersom det finns as­best­ar­be­ten i bygg­na­den.

Han tilläg­ger än­då att pri­set för as­best­ar­be­ten in­te är oö­ver­kom­li- ga läng­re. Men bygg­na­den be­hö­ver en sa­ne­ring om den ska fort­sät­ta an­vän­das.

– Re­dan i slu­tet av 1980-ta­let när man be­slöt byg­ga Astrea såg man att det in­te var värt att sa­ne­ra Ljung­bo.

Va­ri­e­ran­de bud

Sam­ti­digt var det ak­tu­ellt att kopp­la fas­tig­he­ten till fjärr­vär­me­nä­tet för un­ge­fär 10 år se­dan. Fjärr­vär­me­nä­tet går längs vägen bred­vid, så det skul­le en­dast be­hö­vas ett rör över tom­ten.

– Men pro­jek­tet la­des i en mapp och där blev det. Det fanns inga hy­res­gäs­ter för att fi­nan­si­e­ra det. Men då tyck­te man ock­så att allt på Ljung­bo var i skick, sä­ger Lind­holm.

Och jäm­fört med att man för när­ma­re 30 år se­dan tyck­te att Ljung­bo in­te var värt att sa­ne­ra är fas­tig­he­tens fram­tid fort­fa­ran­de oviss.

– Man bor­de se på Ljung­bo med nya ögon.

Sam­ti­digt sö­ker sta­den ef­ter lös­ning­ar för fle­ra and­ra fas­tig­he­ter. Fle­ra vill man säl­ja, till ex­em­pel War­rant­ma­ga­si­nen, re­stau­rang Park, iskäl­la­ren och Tul­ludds­vä­gen 16.

–Vi har haft in­tres­sen­ter för de här. Det finns ock­så ob­jekt som vi har haft till sa­lu hur länge som helst, såsom Lapp­vik och Täktom sko­la.

Täktom sko­la har sta­den till och med fått in ett bud på. Men pri­set på sko­lan var från en tid när kon­junk­tu­rer­na var bätt­re, så sta­den vil­le ha ett bätt­re pris.

–Pri­ser­na bor­de ses över. Och många av fas­tig­he­ter­na vi vill säl­ja är be­ro­en­de av plan­lägg­nings­ar­be­tet, sä­ger Linh­dolm.

I bör­jan av ja­nu­a­ri kom­mer han och stads­di­rek­tör De­nis Stran­dell att slå sig ner och se över hur man går vi­da­re med fas­tig­he­ter­na sta­den vill säl­ja. Och trots att fle­ra av ob­jek­ten va­rit på lis­tor­na i åra­tal po­äng­te­rar Lind­holm att det egent­li­gen är bråt­tom.

–Vi mås­te gö­ra någon­ting nu ifall nå­got ska hän­da fö­re som­ma­ren. Hju­len snur­rar lång­samt när det gäl­ler fas­tig­he­ter, sä­ger Bengt Lind­holm.

Bengt Lind­holm chef för in­tern ser­vice

FÖR­FAL­LET. Ljung­bo har re­pa­ra­tions­skul­der på upp till 800000 eu­ro. En to­tal­sa­ne­ring av bygg­na­den skul­le där­e­mot kos­ta fle­ra mil­jo­ner.

SER PRO­BLEM. Bengt Lind­holm, in­tern chef på Han­gö stad, sä­ger att Ljung­bo har för­fal­lit länge. I bak­grun­den Ei­ja Hu­o­vi­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.