Blågrö­na alger fär­gar isen tur­kos

Västra Nyland - - Ledare - MIRA STRAND­BERG

Blågrö­na alger har ob­ser­ve­rats längs syd­kus­ten i de­cem­ber. In­te ovan­ligt, sä­ger fors­ka­re, men mäng­den ob­ser­va­tio­ner är ovän­tat hög.

Fin­lands mil­jö­cen­tral har i de­cem­ber fått många an­mäl­ning­ar om ob­ser­va­tio­ner av blågrö­na alger på isen längs den fins­ka syd­kus­ten, från Fred­rik­shamn till Por­ka­la.

– Läng­re väs­terut än så har inga ob­ser­va­tio­ner an­mälts. Det be­ror an­tag­li­gen på att det in­te finns is läng­re väs­terut, sä­ger spe­ci­al­fors­ka­re Sep­po Knu­ut­ti­la vid Fin­lands mil­jö­cen­tral.

En del av de ob­ser­ve­ra­de al­ger­na är fort­fa­ran­de grö­na, allt­så le­van­de. När al­g­cel­ler­na dör fri­görs ett pig­ment som ger en tur­kos färg. I det här fal­let är det är frå­ga om den blågrö­na Ap­ha­ni­zo­me­non-al­gen.

– Re­dan i no­vem­ber fick vi in många an­mäl­ning­ar om tur­kos färg längs strän­der­na i Helsing­fors. Folk trod­de det var frå­ga om må­lar­färg som läckt ut men det är det in­te, sä­ger Knu­ut­ti­la.

En del alger kan blom­ma även i sva­la­re vat­ten och Fin­lands mil­jö­cen­tral har ock­så fått in rap­por­ter om alger som sti­git upp i va­kar. När vatt­net bör­jar fry­sa till fast­nar al­ger­na i isen och fär­gar den tur­kos.

Aran­da åker ut i ja­nu­a­ri

En­ligt Knu­ut­ti­la är det in­te ovan­ligt att det fö­re­kom­mer blågrö­na alger un­der vin­tern men mäng­den ob­ser­va­tio­ner är ovan­ligt stor i år. Det be­ror an­tag­li­gen åt­minsto­ne del­vis på den ovan­ligt var­ma hös­ten.

– Det fanns rik­ligt med alger se­na­re än nor­malt i som­ras och hös­ten var ovan­ligt varm. Ok­to­ber var histo­ri­ens var­mas­te i Fin­land. Än­nu i de­cem­ber var vatt­net sex gra­der varmt, sä­ger Knu­ut­ti­la.

Än vill han in­te sia om hur fö­re­koms­ten av alger in­ver­kar på alg­blom­ning­en näs­ta sä­song. I slu­tet av ja­nu­a­ri ska forsk­nings­far­ty­get Aran­da ut på sin vin­ter­forsk­nings­run­da, och ef­ter det finns det me­ra in­for­ma­tion att till­gå.

– Då får vi en förs­ta upp­fatt­ning av hur myc­ket nä­rings­äm­nen det finns i vatt­net och kan ge en förs­ta upp­skatt­ning av hur alg­blom­ning­en kan se ut om det blir en li­ka varm som­mar i år som i fjol.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.