Två konst­sjö­ar ska fyl­las del­vis

Västra Nyland - - Ledare - MIRA STRAND­BERG

Åker­gro­da och ci­tron­fläc­kad kärr­troll­slän­da gör fyll­ning­en av två konst­sjö­ar i nor­ra Sjundeå till ett mer om­fat­tan­de pro­jekt än man kun­de tän­ka sig.

Två bas­säng­er el­ler konst­sjö­ar i My­rans i Sjundeå ska del­vis fyl­las igen för att öka på den od­lings­ba­ra åke­ra­re­a­len och för­bätt­ra land­ska­pet. Pro­jek­tet krä­ver vat­ten­till­stånd av Re­gi­on­för­valt­nings­ver­ket. En­ligt NTM-cen­tra­len är om­rå­det ett vik­tigt häck­nings­om­rå­de för fåg­lar. Där fö­re­kom­mer ock­så åker­gro­da och ci­tron­fläc­kad kärr­troll­slän­da, vil­ket mås­te be­ak­tas vid pla­ne­ring­en.

De två bas­säng­er­na har upp­stått då fö­re­ta­get Lo­h­ja Ab tog le­ra från om­rå­det för att till­ver­ka lecagrus åren 1963–1984. Den nor­ra bas­säng­en är kring sjut­ton hek­tar, den söd­ra kring el­va. Vat­tendju­pet i bå­da bas­säng­er­na är mel­lan en och tre me­ter. En del av den söd­ra bas­säng­en ska nu fyl­las igen för att få me­ra od­lingsa­re­al. Pro­jek­tets främs­ta syf­te är än­då att för­bätt­ra land­ska­pet. Konst­sjö­ar­nas strän­der är på många stäl­len bran­ta och ras fö­re­kom­mer tid­vis. Därut­ö­ver har den nor­ra bas­säng­ens nord­li­ga del vux­it igen.

Pro­jekt­pla­nen har gjorts upp så att fyll­ning­en in­te för­säm­rar livs­vill­ko­ren för na­tur­di­rek­tivsar­ter

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.