Ny ut­veck­lings­chef bör­jar i feb­ru­a­ri

Västra Nyland - - Ledare -

Kyrkslätt får en ny ut­veck­lings­chef i feb­ru­a­ri. Jark­ko Au­te­ro som job­bar för Es­bo stad tar emot upp­dra­get i feb­ru­a­ri.

Kyrkslätt har in­te haft nå­gon le­dan­de tjäns­te­man med an­svar för kom­mu­n­ut­veck­ling på över ett halv­år ef­ter att den fö­re­gå­en­de tjäns­te­in­ne­ha­va­ren Risto Nikun­laakso sa­de upp sig. Kom­mu­nen be­slu­ta­de att dra in tjäns­ten och i stäl­let in­rät­ta en li­te läg­re och mer lå­gav­lö­nad tjänst läg­re ner i den kom­mu­na­la hi­e­rar­kin. Dess­utom in­rät­ta­des två tjäns­ter för ko­or­di­na­to­rer – en kom­mu­ni­ka­tions­ko­or­di­na­tor och en sys­sel­sätt­nings­ko­or­di­na­tor.

Fi­lo­so­fie ma­gis­ter Jark­ko Au­te­ro har valts till tjäns­ten som ut­veck­lings­chef. Han job­bar nu som fö­re­tagsko­or­di­na­tor vid Es­bo stad. Va­let av Au­te­ro mo­ti­ve­ras med hans star­ka bak­grund inom nä­rings­liv, tu­rism och mark­nads­fö­ring i kom­mu­ner och hans långa er­fa­ren­het av upp­gif­ter som främ­jar sys­sel­sätt­ning­en i kom­mu­ner.

Au­te­ro sök­te i no­vem­ber ock­så tjäns­ten som kom­mun­di­rek­tör i Vich­tis men blev in­te vald.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.