Straf­far gav re­sul­tat

Cel­sa Ste­el Ser­vice seg­ra­de när Juk­kis Cup i straff­kastsskyt­te i hand­boll av­gjor­des i lör­dags. På plats i id­rotts­hal­len i Ka­ris fanns 32 lag.

Västra Nyland - - Ledare - THO­MAS SUNDSTRÖM tho­mas.sunds­[email protected]­me­dia.fi

– Vi ha­de ab­so­lut ing­et pro­blem att få ihop till 32 lag. Vi ha­de till och med kun­nat få ihop fle­ra och det får vi sä­kert fun­de­ra me­ra på i fort­sätt­ning­en. Cu­pen får gär­na växa, sa­de Peter Kihlstedt från ar­ran­gö­ren BK-46.

Tur­ne­ring­en som är upp­kal­lad ef­ter BK-le­gen­den Juk­ka-Pek­ka Kor­pi­mä­ki av­gjor­des för sjät­te gång­en. Man gjor­de upp med fy­ra­man­na­lag och i en match sköt al­la två skott var.

– Den kanske störs­ta ut­ma­ning­en är att hit­ta mål­vak­ter. Nu ha­de vi tio och ha­de kanske be­hövt tolv. De som var här fick väl­digt myc­ket jobb. Och det är klart att om tur­ne­ring­en väx­er yt­ter­li­ga­re be­hövs det än­nu me­ra mål­vak­ter, sa­de Kihlstedt.

Jäm­na mat­cher

På lör­da­gen in­led­de man med ett grupp­spel. Där­i­från gick de bäs­ta vi­da­re till slut­spe­let.

Kon­cep­tet i sig in­bju­der ock­så till skräl­lar. Det sågs ock­så i se­mi­fi­na­ler­na då la­get Pu­upörs­si med en syn­ner­li­gen me­ri­te­rad kvar­tett – Jan Hag­man, Johan Skog­berg, Mi­kael Töt­ter­man och Tho­mas Lind­berg – åk­te ut mot F:ma Ralf Tallqvist som vann med 6–5. I den and­ra se­mi­fi­na­len be­seg­ra­de Cel­sa Ste­e­el Ser­vice Team Samu­els­son med 7–4.

I den av­slu­tan­de fi­na­len fick se­dan det Tallqvist­ska gäng­et i sin tur ge sig. Cel­sa Ste­el Ser­vice med kvar- tet­ten To­bi­as Berglund, Niclas Holm, Ta­tu Ri­i­hi­mä­ki och Lucas Sundström vann med 6–5.

FO­TO: THO­MAS SUNDSTRÖM

MYC­KET JOBB. Mål­vak­ter­na – här Oscar Snell­man – fick sli­ta i Juk­kis Cup.

FO­TO: THO­MAS SUNDSTRÖM

SEGRARE. Cel­sa Ste­el Ser­vice med Ta­tu Ri­i­hi­mä­ki, Lucas Sundström, To­bi­as Berglund och Niclas Holm vann fi­na­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.