AND­RAS RÖS­TER

Västra Nyland - - Ledare -

Men fram­för allt vill vi, som El­mark­nads­la­gen för­ut­sät­ter, ha ett sy­stem med säk­ra el­le­ve­ran­ser till ett fa­cilt pris. Kanske är det ett öns­ke­tän­kan­de, men se­nast ef­ter 2028 då vi har jord­kab­lar i he­la lan­det bor­de väl över­fö­rings­pri­ser­na sjun­ka re­jält och el­sy­ste­met kla­ra stor­mar­na?

Stig Ny­gård, Va­sab­la­det

Hur­da­na ha­de ska­dor­na va­rit om stor­men ta­git en an­nan rikt­ning? Kan de på För­sörj­nings­be­red­skaps­cen­tra­len sva­ra på det­ta: Är 85 000 hus­håll ut­an el på ons­dag mor­gon ac­cep­ta­belt ef­ter Aa­pe­li? Det finns nå­got av en med­bor­ger­lig kon­su­menträtt att få ve­ta om det som sägs ha bli­vit in­ve­ste­rat i el­nä­tet har gett re­sul­tat. Det kan in­te va­ra så att det nu röjs och re­pa­re­ras och räk­nas mil­jo­ner, för att se­dan i lugn och ro vän­ta på näs­ta storm.

Ste­fan Holmström, Åbo Un­der­rät­tel­ser

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.