Öp­pet hus och ba­stu i Lo­vi­sa

Västra Nyland - - Redaktionen väljer - KSF

Lo­vi­sa, Asik­ka­la och Na­s­to­la är med i vec­kans av­snitt av den två­språ­ki­ga re­se­se­ri­en Egenland som byg­ger på publi­kens tips om in­hems­ka res­mål.

I Lo­vi­sa ar­ran­ge­ras eve­ne­mang­et Lo­vi­sa hi­sto­ris­ka hus. Fa­mil­jen Wahl­ström (bil­den) är en av dem som öpp­nar dör­rar­na till sitt hem för all­män­he­ten.

– Män­ni­skor är of­tast väl­digt vän­li­ga och tack­sam­ma för att de får be­sö­ka and­ras hem, sä­ger Vil­la Lil­la Gu­las äga­re Kristi­an Wahl­ström.

– Många frå­gar om det fak­tiskt är nå­gon som bor här? Vi sva­rar ja, men gå in­te in i ba­stun, för där har vi gömt allt skräp, sä­ger Re­bec­ca Wahl­ström.

Pa­tri­cia Wir­man är en av be­sö­kar­na och Ann-Britt Fe­lin-Aal­to pro­jekt­chef för eve­ne­mang­et.

Konst­nä­ren Hei­di Lu­nab­ba

står bakom Sau­na Ob­scu­ra, en fly­tan­de ba­stu som tilli­ka är ett konst­verk i Lo­vi­sa.

– Sau­na Ob­scu­ra är en fly­tan­de ba­stu och sam­ti­digt en ka­me­ra, så man ba­dar ba­stu in­ne i ka­me­ran, för­kla­rar Hei­di Lu­nab­ba.

I Asik­ka­la dri­ver Sa­ka­ri och Pä­i­vi Hägg ett mu­se­um för upp­stop­pa­de djur.

– Min pap­pas far­far Le­o­pold Hägg flyt­ta­de hit till Asik­ka­la år 1915 från Uleå­borg där han som ung man ha­de haft djurupp­stopp­ning som hob­by. Tack va­re in­ten­sivt ut­ö­van­de ut­veck­la­des det här till ett fint yr­ke som fort­sat­te i släk­ten fram till år 2011, be­rät­tar Sa­ka­ri Hägg.

I Na­s­to­la dri­ver Au­li Jyl­lin­vu­o­ri-Mä­ki­nen och Jar­mo Mä­ki­nen Wil­la Fant­ti som har en sam­ling på över 18 000 ele­fan­ter.

– Så här ser det ut då det så att sä­ga spå­rar ur, sä­ger ele­fant­sam­la­ren Au­li Jyl­lin­vu­o­ri-Mä­ki­nen.

Till den and­ra sä­song­en kom det in över 900 tips. Pro­gram­le­da­re är Nic­ke Aldén och Han­na­ma­ri Ho­ik­ka­la. Tex­tat till bå­de svens­ka och fins­ka.

Yle Te­e­ma tis­dag 20.00, re­pris lör­dag 12.00

FO­TO: YLE/KAISA KUMPULA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.