Vikt­ned­gång ut­an hung­er

Na­tur­pro­duk­ten Chi­liTrim är till­ver­kats för att hjäl­pa dig att nå din mål­vikt när du sam­ti­digt mins­kar ditt ener­gi­in­tag.

Västra Nyland - - Annons -

Växt­fib­rer­na som finns i Chi­liTrim kal­las glu­ko­man­nan. Det är det förs­ta växtäm­net för bant­ning som nå­gon­sin har er­känts av EU för sin slan­kan­de ef­fekt. Det­ta sä­ger EU: "Glu­ko­man­nan har märk­bar ef­fekt på vikt­minsk­ning, när man tar det till­sam­mans med en ener­gi­re­du­ce­rad kost".

Glu­ko­man­nan i Chi­liTrim fun­ge­rar ge­nom att sväl­la upp i ma­gen och där­med lu­ra hjär­nan att tro att du ätit mer, trots att du äter en ka­lo­risnål di­et. Du kän­ner dig mät­ta­re ut­an att få i dig de där sista onö­di­ga ka­lo­ri­er­na. Chi­li sti­mu­le­rar fett­för­brän­ning­en och kan un­der­stöd­ja vikt­minsk­ning. Krom bi­drar till att bi­be­hål­la en nor­mal blod­soc­ker­ni­vå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.