Volks­wa­gen-vec­ko­sluts­ut­ställ­ning lör­dag 10–14 och sön­dag 11–14.

På ut­ställ­ning­en vi­sas den myc­ket väl­ut­rus­ta­de Volks­wa­gen High­li­ne-kol­lek­tio­nen.

Västra Nyland - - Sidan -

Den bäs­ta High­li­ne-ut­rust­ning­en in­klu­de­rar bl.a.

• Ad­ap­tiv fart­hål­la­re ACC • När­om­rå­desö­ver­vak­ning Front As­sist med nö­din­broms­nings­funk­tion och fot­gäng­ari­gen­kän­ning • Hel­au­to­ma­tiskt Air Ca­re Cli­matrnic-luft­kon­di­tio­ne­rings­sy­stem med 3-zons tem­pe­ra­tur­kon­troll • LED-strål­kas­ta­re • 16” lättme­tall­fäl­gar

• Ra­dio och na­vi­ga­tions­sy­stem med

Disco­ver Me­dia 8”-färg­pek­skärm • App-Con­nect-smart­te­le­fonan­slut­ning

& Blu­e­tooth

• Microflee­ce-be­kläd­nad

• Nyc­kel­lös lås­ning och start, Key­less Ac­cess • Am­bi­en­te-be­lys­ning • Di­gi­tal in­stru­ment­brä­da Acti­ve In­fo

Dis­play (ej TGI)

• Car-Net Secu­ri­ty & Ser­vice-tjäns­ter 36 mån. • Back­ka­me­ra

• Par­ke­rings­sen­so­rer fram och bak • Regn­sen­so­rer och spe­gelpa­ket

• Lä­der­klädd multi­funk­tions­ratt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.