Nord Stream 2-av­tal i rät­ten

Västra Nyland - - News - HARALD GRÖNSTRAND

Finn­pi­lot har ta­git Tra­fis av­tal med Nord Stream 2 till för­valt­nings­dom­sto­len. Man an­ser att av­ta­let som gjorts gäl­lan­de lots­ning­en stri­der mot la­gen och or­sa­kar fle­ra sä­ker­hets­ris­ker.

– Tra­fi har tol­kat la­gen fel, och det är helt otro­ligt att de gått med på att skri­va ett så­dant här av­tal, sä­ger vd Ka­ri Ko­so­nen på Finn­pi­lot.

Tra­fis av­tal gäl­lan­de Nord Stream 2 lig­ger just nu i för­valt­nings­dom­sto­len. Dess­utom lig­ger ett av för­valt­nings­dom­sto­lens be­slut i ären­det hos Högs­ta för­valt­nings­dom­sto­len. Finn­pi­lot an­ser att av­ta­let gäl­lan­de lots­ning­en är lagstri­digt och or­sa­kar sä­ker­hets­ris­ker.

I Ko­ver­har hamn las­tas dag­li­gen runt 360 rör som skep­pas ut till Nord Stream 2-rör­lägg­nings­far­ty­get i Fins­ka vi­ken. När rö­ren skep­pas ut an­vänds lots, men en­ligt Finn­pi­lot som har hand om lotsupp­dra­gen i Fin­land är av­ta­let som trans­port- och kom­mu­ni­ka­tions­ver­ket Tra­fi skri­vit med Nord Stream 2 lagstri­digt.

– När av­ta­let skrevs kräv­de vi att Tra­fi skul­le om­prö­va be­slu­tet. De val­de att in­te gö­ra det, så vi val­de att fö­ra av­ta­let till Helsing­fors för­valt­nings­dom­stol, sä­ger Ka­ri Ko­so­nen som är vd på Finn­pi­lot.

I av­ta­let som Tra­fi skri­vit med Nord Stream 2 ska lot­sen föl­ja med ett far­tyg tio gång­er tur och re­tur till rör­lägg­nings­far­ty­get i Fins­ka vi­ken. Ef­ter det mås­te far­ty­gets be­fäl­ha­va­re el­ler styr­man gö­ra en öv­nings­färd av sträc­kan, och ef­ter det be­hö­ver far­ty­gen in­te läng­re an­li­ta lot­sen, ut­an får kö­ra far­le­den för egen hand med ett så kal­lat lin­je­lots­brev.

För att få ett lin­je­lots­brev för en spe­ci­fik far­led krä­ver la­gen där­e­mot att man för­u­tom en öv­nings­färd ock­så ska ge­nom­gå ett täck­rit­nings­prov, si­mu­la­tor­prov och ett te­o­re­tiskt prov.

Det här har Tra­fi slo­pat i sitt av­tal med Nord Stream 2, och en­ligt Finn­pi­lot är det här en sä­ker­hets­risk sam­ti­digt som av­ta­let är lagstri­digt.

–Vi hän­vi­sar till lotsla­gens 21:a pa­ra­graf. Tra­fi har tol­kat la­gen fel, och det är helt otro­ligt att de gått med på att skri­va ett så­dant här av­tal, sä­ger Ko­so­nen.

Be­hand­las i rät­ten

Ka­ri Ko­so­nen vill un­der­stry­ka att det in­te är en eko­no­misk frå­ga för Finn­pi­lot.

– I nor­ma­la fall skul­le vi ock­så föl­ja med dem tio gång­er till rör­lägg­nings­far­ty­get. Men Tra­fi har be­fri­at fö­rar­na från att ef­ter det ge­nom­gå de skrift­li­ga pro­ven och si­mu­la­tor­pro­ven för att kon­trol­le­ra att de kän­ner till vatt­nen och kla­rar av att ope­re­ra där till­sam­mans med and­ra ak­tö­rer. Det här är en sä­ker­hets­frå­ga, sä­ger Ko­so­nen.

Där­för val­de Finn­pi­lot att fö­ra av­ta­let till rät­ten ef­ter att Tra­fi valt att in­te om­prö­va ären­det. I rät­ten krä­ver Finn­pi­lot bland annat att Tra­fis av­tal in­te ska verk­stäl­las, men Helsing­fors för­valt­nings­dom­stol fat­ta­de ett in­te­ri­mis­tiskt be­slut att in­te gå med på det kra­vet. De öv­ri­ga de­lar­na av fal­let be­hand­las fort­fa­ran­de i för­valt­nings­dom­sto­len.

Finn­pi­lot har där­e­mot valt att över­kla­ga för­valt­nings­dom­sto­lens in­te­ri­mis­tis­ka be­slut till Högs­ta för­valt­nings­dom­sto­len.

– I prak­ti­ken rör det sig om två oli­ka ären­den. Det ena är att vi krä­ver att Tra­fis be­slut hävs, och det and­ra är att Tra­fis be­slut om­prö­vas, sä­ger Ko­so­nen. Finns det en risk att Nord Stream 2-pro­jek­tet stan­nas av på grund av rätts­pro­ces­sen?

– Det finns ing­en risk för det, sä­ger Ko­so­nen.

LINA ENLUND FOTO: VN-ARKIV/

SÄ­KER­HETS­FRÅ­GA. Det är lot­sen i Han­gö som ar­be­tar med Nord Stream 2-pro­jek­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.