Ka­rai­ja ökar sitt ut­bud

Gal­le­ri Ka­rai­ja ut­vid­gar sin verk­sam­het. Nya sam­ar­bets­part­ner ska ord­na works­hop­par med träd­gårds- och hant­verk­s­te­man.

Västra Nyland - - News - TEXT OCH FOTO MIRA STRANDBERG [email protected]­me­dia.fi

Nya sam­ar­bets­part­ner gör det möj­ligt för gal­le­ri Ka­rai­ja i In­gå att ut­vid­ga verk­sam­he­ten. Kur­ser kring träd­gård och grö­n­in­red­ning blir årets ny­het.

Krans­kur­sen i gal­le­ri Ka­rai­ja i de­cem­ber var en tjuv­start på det nya sam­ar­be­te som gal­le­ri Ka­rai­jas äga­re Maa­rit Las­si­la star­tar i år. Fö­re­ta­gar­na Johanna Vi­re­a­ho från Kyrkslätt och Ee­va Tar­kio från Sjun­deå tar över det stör­re ut­rym­met i den gam­la la­du­går­den och ord­nar kur­ser och eve­ne­mang av oli­ka slag.

Kur­ser­na kom­mer att hand­la om te­man som träd­gård, grö­n­in­red­ning, blom­mor, väl­be­fin­nan­de och hant­verk.

– Folk har ett otro­ligt starkt be­hov av att få gö­ra sa­ker med hän­der­na och många frå­gar ef­ter kur­ser av oli­ka slag. Vi har många idéer att för­verk­li­ga, sä­ger Vi­re­a­ho.

– Män­ni­skor vill pro­va och gö­ra själ­va med si­na eg­na hän­der. Jag tror det be­ror på att mång­as ar­be­ten är så di­gi­ta­la. Det gör gott för da­gens män­ni­ska att få kän­na na­tur­ma­te­ri­al och gö­ra nå­got med si­na eg­na hän­der, sä­ger Las­si­la.

Hon har själv en tid fun­de­rat på att ut­veck­la verk­sam­he­ten med kur­ser och works­hop­par, men som en­sam fö­re­ta­ga­re räc­ker var­ken ti­den el­ler kraf­ter­na till. Där­för är det nya sam­ar­be­tet ide­a­liskt ock­så för hen­ne.

Johanna Vi­re­a­ho och Ee­va Tar­kio

Folk har ett otro­ligt starkt be­hov av att få gö­ra sa­ker med hän­der­na och många frå­gar ef­ter kur­ser av oli­ka slag.

Johanna Vi­re­a­ho fö­re­ta­ga­re

dri­ver se­dan sex år till­ba­ka af­fä­ren Hu­o­ne ett rum i Kyrkslätts sta­tions­bygg­nad. Att af­fä­ren har över­levt så många år är i sig en be­drift på en ort som sett många nya af­fä­rer kom­ma och gå. Hem­lig­he­ten är en­ligt Vi­re­a­ho mångsidig­het – fö­re­ta­gar­na del­tar i mäs­sor, ord­nar kur­ser och gör grö­n­in­red­ning­ar för fö­re­tag.

– Vi har fort­fa­ran­de många go­da pla­ner på hur vi kan ut­veck­la verk­sam­he­ten i fram­ti­den.

Att det blev just Ka­rai­ja som blir plat­sen för kur­ser­na är en sum­ma av sam­man­träf­fan­den.

– Ee­va och jag har träf­fats i Ka­rai­ja, och vi äls­kar bå­da bygg­na­den, den är helt fan­tas­tisk. Vi har länge sak­nat ett kurs- och ar­bets­ut­rym­me, så när Maa­rit rå­ka­de näm­na att hon gär­na skul­le ha ett lug­na­re år pas­sa­de vi på, sä­ger Vi­re­a­ho.

Fo­ku­se­rar på eget hant­verk

Maa­rit Las­si­la be­to­nar att det nya sam­ar­be­tet in­te be­ty­der att hon kom­mer att slu­ta Ka­rai­jas verk­sam­het.

– Jag får fo­ku­se­ra mera på det jag egent­li­gen vill gö­ra, att gö­ra eget hant­verk och egen konst. Jag äls­kar det jag gör och kan in­te tän­ka mig att gö­ra nå­got annat, sä­ger hon.

Hon har ny­li­gen för­ny­at sin webb­plats som nu­me­ra finns un­der nam­net Art Sto­ry In­koo.

– Men plat­sen he­ter fort­fa­ran­de gal­le­ri Ka­rai­ja. Art Sto­ry In­koo fun­ge­rar bätt­re i nät­värl­den och i in­ter­na­tio­nel­la sam­man­hang, sä­ger Las­si­la.

Hant­verks­af­fä­ren fort­sät­ter som ti­di­ga­re. I som­mar blir det dess­utom en ut­vidg­ning av den då Vi­re­a­ho och Tar­kio pla­ne­rar att hål­la en som­mar­bod i Ka­rai­ja. Ka­rai­jas tra­di­tio­nel­la som­marut­ställ­ning ord­nas i år ock­så den av Vi­re­a­ho och Tar­kio.

Tes­ta på luf­fars­löjd

Det förs­ta eve­ne­mang­et i Ka­rai­ja ord­nas re­dan den 12 ja­nu­a­ri då Vi­re­a­ho och Tar­kio ord­nar en så kall­lad out­let-dag. Då säl­jer hant­ver­ka­re bland annat mo­dellex­em­plar till läg­re pris men ock­så and­ra pro­duk­ter. Till salu finns ock­så na­tur­kos­me­tik, in­hemskt, tex­tili­er och ke­ra­mik. Da­gen där­på ord­nas en kurs i luf­fars­löjd.

– Ee­va är me­tallar­te­san så hon hål­ler kur­sen.

I fram­ti­den kom­mer Vi­re­a­ho och Tar­kio ock­så att ord­na kur­ser som hålls av nå­gon an­nan än dem själ­va – bland annat hop­pas de på en kurs med en topp­flo­rist se­na­re i vår.

HANT­VER­KA­RE. Maa­rit Las­si­la vill fo­ku­se­ra mera på sitt eget hant­verk. – Det finns ef­ter­frå­gan på han­gjor­da kärl. Folk äter när­pro­du­ce­rat och vill ock­så ha han­gjor­da kärl att ser­ve­ra den på, sä­ger hon.

PORSLIN. Di­a­na Gustafs­son gör smyc­ken av porslin. Hon är en av hant­ver­kar­na som del­tar i out­let-da­gen på lör­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.