Nya tjäns­ter ska för­bätt­ra häl­so­vår­den

Det nya året har fört med sig för­änd­ring­ar in­om so­ci­al- och häl­so­vårds­sek­torn i Väst­ny­land. Can­cer­scre­e­ning­en får nya me­to­der, so­ci­al­jou­ren har flyt­tat till Es­bo och ett nytt te­le­fon­num­mer ger an­vis­ning­ar om vård.

Västra Nyland - - News - MIRA STRANDBERG [email protected]­me­dia.fi

Huslab för­ny­ar sin prax­is vid scre­e­ning av can­cer i liv­mo­der­hal­sen. Från års­skif­tet är HPV-testet det hu­vud­sak­li­ga testet vid scre­e­ning­en, även om ock­så ett gy­ne­ko­lo­giskt cell­prov (i folk­mun kal­lat pa­pa-prov) tas. Cell­pro­vet un­der­söks ba­ra om HPV-testet är po­si­tivt. Scre­e­ning­en ut­ö­kas ock­så att gäl­la kvin­nor i ål­der 25–65.

HPV-smit­ta, allt­så smit­ta av pa­pillom­vi­rus, är den mest be­ty­dan­de risk­fak­torn för can­cer i liv­mo­der­hal­sen. Un­der­sök­ning­ar har vi­sat att scre­e­ning ba­se­rad på HPV-test mins­kar can­cer­fal­len mer än scre­e­ning som ba­se­ras på gy­ne­ko­lo­giskt cell­prov. I ål­ders­grup­pen 25–29 är gy­ne­ko­lo­giskt cell­prov fort­sätt­nings­vis den hu­vud­sak­li­ga test­me­to­den, ef­tersom kvin­nor i den ål­dern of­ta har pa­pillom­vi­rus­smit­ta som lä­ker av sig självt.

Änd­ring­en gäl­ler i al­la kom­mu­ner in­om Helsing­fors och Ny­lands sjuk­vårds­di­strikt. Or­sa­ken är att ef­fek­ten av scre­e­ning med hjälp av gy­ne­ko­lo­giskt cell­prov har av­ta­git. Can­cer i liv­mo­der­hal­sen hos kvin­nor un­der fyr­tio år är nu li­ka van­lig som då scre­e­ning­en in­led­des på 1960-ta­let.

Jou­ren ryc­ker ut från Es­bo

Vid års­skif­tet tog Es­bo stad över an­sva­ret för so­ci­al- och kri­s­jou­ren i he­la Väst­ny­land. I prak­ti­ken in­ne­bär änd­ring­en att so­ci­al- och kri­s­jou­ren sköts i Es­bo nat­te­tid. Kvälls­tid, fram till 23, finns en be­man­nad sa­tel­lit­by­rå i Lo­jo. Al­la sam­tal till kri­s­jou­ren går ock­så till Es­bo, där per­so­na­len styr dem vi­da­re till rätt in­stans.

So­ci­al­jou­ren i Väst­ny­land ord­nas som ett sam­ar­be­te mel­lan Han­gö, Raseborg, Lo­jo, Sjun­deå, In­gå och sam­kom­mu­nen Kar­vi­ai­nen. Den har hand om bråds­kan­de kri­tis­ka fall. Det kan hand­la om ut­ryck­ning till olycks­plat­ser el­ler elds­vå­dor, om fall av våld i hem­met el­ler bråds­kan­de fall av om­hän­der­ta­gan­de av barn.

Jour­hjäl­pen ger råd

En ny te­le­fon­tjänst ska hjäl­pa pa­ti­en­ter att sö­ka rätt slags hjälp. In­nan man upp­sö­ker en häl­so­vårds­jour kan man ringa det av­gifts­fria num­ret 116 117 och be om råd och vår­dan­vis­ning­ar. Då man ring­er upp kan man väl­ja språk, tjäns­ten fun­ge­rar ock­så på svens­ka. Häl­so­vårds­per­so­nal be­dö­mer vård­be­ho­vet och ger re­kom­men­da­tio­ner om ifall man ska ta sig till vård el­ler om det finns nå­gon egen­vård man kan prö­va.

Jour­hjäl­pen 116 117 be­tjä­nar he­la HUS-om­rå­det från och med bör­jan av år 2019. Ring det av­gifts­fria num­ret 116 117 in­nan du upp­sö­ker HUS jour­po­li­kli­ni­ker. På num­ret kan du ock­så be om råd och vår­dan­vis­ning­ar vid plöts­li­ga häl­so­pro­blem.

Tjäns­ten ger ock­så råd och hand­le­der i frå­gor som gäl­ler barn. Jour­hjäl­pen är till­gäng­lig al­la da­gar dyg­net runt.

Vid ic­ke-bråds­kan­de ären­den ska man fort­sätt­nings­vis kon­tak­ta sin egen häl­so­vårds­cen­tral, till ex­em­pel för att för­nya re­cept el­ler frå­ga ef­ter re­sul­tat på la­bo­ra­to­rie­prov.

FOTO: KSF-ARKIV

AN­VIS­NING­AR. In­nan man upp­sö­ker en häl­so­vårds­jour kan man ringa det av­gifts­fria num­ret 116 117 och be om råd och vår­dan­vis­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.