Suo­ra­ni­e­mi trä­na­re för flick­lands­lag

Västra Nyland - - News -

Tom­my Suo­ra­ni­e­mi får en stör­re roll i fin­ländsk dam- och flick­hand­boll. Svens­ken Tom­my Suo­ra­ni­e­mi som trä­nat dam­lands­la­get se­dan hös­ten 2016 tar nu ock­så över an­sva­ret som trä­na­re för ju­ni­or­lands­la­get för flic­kor föd­da år 2000.

Trän­ar­by­tet för flick­ju­ni­o­rer­na blev ak­tu­ellt då Thomas Hi­vert flyt­ta­de till Brys­sel i slu­tet av de­cem­ber. Hi­vert ha­de lett lands­la­get pa­ral­lellt med upp­dra­get som trä­na­re för Dic­kens dam­lag.

Tom­my Suo­ra­ni­e­mi, 49 år, har fin­länds­ka röt­ter och till­hör Sve­ri­ges ge­nom ti­der­na bäs­ta spe­la­re. På me­rit­lis­ta finns bland annat en OS-me­dalj från 1992 och ett EM-guld från 1994.

Suo­ra­ni­e­mi har sagt att han vill ut­veck­la dam­hand­bol­len i Fin­land och få lands­la­get att först när­ma sig det eu­ro­pe­is­ka mel­lan­skik­tet och se­dan den eu­ro­pe­is­ka top­pen.

– Suo­ra­ni­e­mis roll är cen­tral med tan­ke på lands­la­gets ut­veck­ling och med tan­ke på hur sti­gen till top­pen for­mas för spe­lar­na, sä­ger för­bun­dets verk­sam­hets­le­da­re Pä­i­vi Mi­tru­nen.

Suo­ra­ni­e­mi har hål­lit sitt förs­ta lä­ger med lands­la­get. I ju­li del­tar la­get i Eu­ro­pe­an Cham­pi­ons­hips-tur­ne­ring­en i Bul­ga­ri­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.