En och en halv grad Celsi­us

Västra Nyland - - Ledare - Thomas Blomqvist Thomas Blomqvist är riks­dags­le­da­mot (SFP) och stads­full­mäk­ti­ges ord­fö­ran­de i Raseborg.

In­ter­na­tio­nel­la kli­mat­pa­ne­len IPCC kon­sta­te­rar i sin färs­ka rap­port att vi mås­te få den glo­ba­la upp­värm­ning­en att stan­na vid 1,5 gra­der Celsi­us för att und­vi­ka ödes­dig­ra kon­se­kven­ser för mil­jön och lev­nads­för­hål­lan­de­na på vår pla­net. Fin­land har re­dan 2015 i Pa­ris kli­matav­tal för­bun­dit sig till att mins­ka lan­dets ut­släpp av växt­hus­ga­ser och där­med bi­dra till att be­grän­sa den glo­ba­la upp­värm­ning­en. Ef­ter IPCC:s rap­port har al­la par­ti­le­da­re, för­u­tom Sann­fin­län­dar­nas, kom­mit över­ens om att vid­ta åt­gär­der för att nå må­let, och åt­gär­der­na bråds­kar.

En av lös­ning­ar­na är att kun­na bin­da än­nu mera kol­di­ox­id från at­mo­sfä­ren i bland annat sko­gen och od­lingsjor­den. För mig är det väl­digt tyd­ligt att jord- och skogs­bru­kar­na som för­val­ta­re av jor­den och sko­gen kan bi­dra till att brom­sa kli­mat­för­änd­ring­en och att jord- och skogs­bru­ket ska ses som en del av lös­ning­en, och in­te en del av pro­ble­met.

Det finns an­tag­li­gen möj­lig­he­ter att öka od­lings­mar­kens för­må­ga att bin­da mera kol, men här be­hövs än­nu en hel del forsk­ning. Sko­gen är än­då vår störs­ta och vik­ti­gas­te kol­sän­ka. Vi kan öka till­väx­ten i vå­ra sko­gar och där­med öka kol­bind­ning­en. Skogs­sköt­seln i Fin­land har på många sätt va­rit, och är fort­fa­ran­de, en fram­gångs­sa­ga. Vi har un­der de se­nas­te 100 åren lyc­kats öka till­väx­ten och vir­kes­in­ne­hål­let i vå­ra sko­gar. Det har va­rit av stor be­ty­del­se för sam­hälls­e­ko­no­min, men det har ock­så va­rit en kli­mat­gär­ning av rang, det kan vi kon­sta­te­ra i dag. Det gäl­ler att fort­sät­ta med att sat­sa på ett håll­bart och ef­fek­tivt skogs­bruk som yt­ter­li­ga­re ökar till­väx­ten. För att det ska lyc­kas mås­te de som gör job­bet, de en­skil­da skogs­ä­gar­na, ha till­räck­li­ga eko­no­mis­ka in­ci­ta­ment för att ut­fö­ra al­la åt­gär­der som krävs. Det vin­ner bå­de kli­ma­tet och vår sam­hälls­e­ko­no­mi på.

Det räc­ker in­te med att öka kol­bind­ning­en, vi be­hö­ver ock­så mins­ka ut­släp­pen av kol­di­ox­id. Vi ska strä­va ef­ter håll­bar­het i allt vi gör och håll­bar­hets­tän­ket bör ge­nom­sy­ra allt be­sluts­fat­tan­de. Det är in­te håll­bart att fort­sät­ta an­vän­da fos­si­la bräns­len. Där­för mås­te vi så snart som möj­ligt slu­ta an­vän­da bland annat sten­kol och över­gå till att an­vän­da för­ny­ba­ra ener­gikäl­lor. Ock­så in­om tra­fi­ken be­hö­ver vi sat­sa på att ut­veck­la kli­mats­mar­ta lös­ning­ar.

T

Det räc­ker in­te med att öka kol­bind­ning­en, vi be­hö­ver ock­så mins­ka ut­släp­pen av kol­di­ox­id.

Kun­skap är ett av nyc­kelor­den i kli­mat­dis­kus­sio­nen. Det är oer­hört vik­tigt att de po­li­tis­ka be­slut som fat­tas för att brom­sa kli­mat­för­änd­ring­en ba­se­rar sig på forsk­ning och kun­skap. Där­för, och för att kun­na va­ra fö­re­gång­a­re in­om den här bran­schen och till och med kun­na dra eko­no­misk nyt­ta av ar­be­tet mot kli­mat­för­änd­ring­en, ska vi sat­sa på forsk­ning och ut­veck­ling.

I dag skol­strej­kar ele­ver för att del­ta i en de­mon­stra­tion för kli­ma­tet som ord­nas i Helsing­fors. De har in­spi­re­rats av den unga svens­ka ak­ti­vis­ten Gre­ta Thun­berg. Kli­mat­frå­gor­na en­ga­ge­rar ung­do­mar, och det är fint och vik­tigt att de vill på­ver­ka sin fram­tid. Vi be­hö­ver åt­gär­der för kli­ma­tet nu, och al­la kan och ska bi­dra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.