Klas­sisk mu­sik i kyr­kan

Västra Nyland - - Ledare - NICLAS ERLIN

Mar­kus Sjö­holm bju­der på en drag­spels­kon­sert till för­mån för in­sam­ling­en Ge­men­samt an­svar. Bland annat upp­för han Mo­dest Musorgskijs svit Tav­lor på en ut­ställ­ning.

– Jag vill ha en klar mål­sätt­ning med mitt mu­si­ce­ran­de. Man mås­te ock­så vå­ga ta sig an nya ut­ma­ning­ar.

Det sä­ger Kyrkslätts­bon Mar­kus Sjö­holm som ons­da­gen den 16 ja­nu­a­ri hål­ler en drag­spels­kon­sert i Kyrkslätts kyr­ka. Sjö­holm har spe­lat in­för publik ti­di­ga­re, men det här blir den förs­ta kon­ser­ten där han upp­trä­der helt en­sam.

Det är klas­sisk mu­sik som står på pro­gram­met. Sjö­holm in­le­der med styc­ken av kom­po­si­tö­rer­na Las­se Pihla­ja­maa, Astor Pi­az­zol­la och Ar­vo Pärt.

Där­ef­ter spe­lar han Mo­dest Musorgskijs pi­a­nosvit från år 1874, Tav­lor på en ut­ställ­ning, som är den rys­ka kom­po­si­tö­rens mest kän­da verk. Det fram­förs säl­lan i sin hel­het. Svi­ten som byg­ger på tio tav­lor och fem pro­me­na­der är to­talt 35 mi­nu­ter lång.

Mar­kus Sjö­holm har spe­lat drag­spel se­dan åt­ta­års­ål­dern och ta­git lek­tio­ner bå­de in­om Kyrkslätts mu­sikin­sti­tut och Si­be­li­us-Aka­de­mins ung­doms­ut­bild­ning.

Fram till mit­ten av 1990-ta­let, då han bör­ja­de ar­be­ta in­om pla­ce­rings­bran­schen, mu­si­ce­ra­de han mer ak­tivt. Det in­tres­set har han nu haft möj­lig­het att åter­upp­ta, då han i fjol väx­la­de om till fö­re­ta­ga­re, sty­rel­se­proffs och kon­sult.

In­täk­ter­na för kon­ser­ten går till in­sam­ling­en Ge­men­samt an­svar. Kon­ser­ten ar­ran­ge­ras av den svens­ka och den fins­ka för­sam­ling­en i Kyrkslätt.

Kyrkslätts kyr­ka, ons­da­gen den 16 ja­nu­a­ri kloc­kan 19.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.