Eke­näs pen­sio­nä­rer in­led­de med min­net, mu­sik och skogs­fin­nar

Västra Nyland - - Ledare - ISA FORSBÄCK

Med fö­re­drag om hur min­net hålls i trim, klas­sisk mu­sik och Li­vet i Finn­sko­gar­na in­led­de Eke­näs pen­sio­nä­rer vår­sä­song­en den 4 ja­nu­a­ri.

Han­na Stran­dell från Ny­lands Min­neslots gav bak­grunds­fak­ta till sitt fö­re­drag Sköt om ditt min­ne. De­mens­sjuk­do­mar räk­nas till vå­ra folk­sjuk­do­mar, var­je år får om­kring 14 700 di­a­gnos, dag­li­gen cir­ka 40. Kring 200 000 per­so­ner har en fort­lö­pan­de di­a­gnos. De­mens­sjuk­do­mar drab­bar in­te ba­ra äld­re per­so­ner, 7 000 av de drab­ba­de är un­der 38 år.

Ef­ter att ha gett en del av åhö­rar­na skräm­sel­hic­ka över­gick Han­na Stran­dell till de po­si­ti­va, go­da rå­den och in­tro­du­ce­ra­de be­grep­pet hjärn­häl­sa. Hjärn­häl­sa be­hö­ver in­te va­ra nå­got kom­pli­ce­rat och ve­ten­skap­ligt. Det går att själv mins­ka ris­ken för de­mens­sjuk­dom. Mo­tion, so­ci­al väx­el­ver­kan, sam­hö­rig­het ger hjärn­häl­sa och för­läng­er li­vet.

Go­da råd för hjärn­häl­sa

Trots att hjär­nan in­te har nå­gon ål­ders­gräns för in­lär­ning gäl­ler det ock­så att va­ra snäll med sig själv och ac­cep­te­ra att has­tig­he­ten av­tar. Gam­la hjärn­cel­ler dör och er­sätts med nya, ock­så kopp­lings­ba­nor i hjär­nan för­ny­as. Det gäl­ler att kom­ma i gång på mor­go­nen, skö­ta oli­ka syss­lor, ska­pa in­ne­håll i li­vet. Ju mera vi ak­ti­ve­rar oss och träf­far and­ra an­sik­te mot an­sik­te, desto bätt­re mår vi och desto mer lär vi oss. Stress bör än­då und­vi­kas, ide­a­let är ett till­stånd av mind­ful­ness, ett till­stånd av när­va­ro i nu­et och med­ve­ten­het om si­na tan­kar och käns­lor.

Hjär­nan be­hö­ver ock­så tid för åter­hämt­ning, minst 8,5 tim­mar sömn per natt. So­ver man in­te till­räck­ligt fun­ge­rar in­te hjär­nan. Can­cer, di­a­be­tes och and­ra sjuk­do­mar men ock­så över­vikt gör att hjär­nan åld­ras. Och an­vänds in­te hjär­nan sker det snab­ba­re.

Och na­tur­ligt­vis bor­de vi al­la äta häl­so­samt, hjär­nan an­vän­der cir­ka 25 procent av krop­pens ener­gi­för­råd! Grön­sa­ker, rot­sa­ker, fruk­ter, bär, nöt­ter och fisk, ryps­ol­ja, B 12, Cvi­ta­mi­ner, fett­sy­ror­na Ome­ga 3 och 6 bör va­ra en na­tur­lig del av me­nyn. Och kaf­fe i rim­li­ga mäng­der, 3-5 kop­par per dag mins­kar ris­ker för bå­de min­nes­sjuk­dom och di­a­be­tes! Sprid­da ap­plå­der hör­des från åhö­rar­na …

Klas­siskt för he­la slan­ten

En verk­lig pi­a­no­vir­tu­os från Ra­se­borgs kul­turin­sti­tut Wil­li­am Lun­din för­trol­la­de se­ni­o­rer­na med noctur­ne och pre­lu­de av Cho­pin och Gra­nenav Si­be­li­us. Wil­li­am går i ni­an i Eke­näs hög­sta­di­e­sko­la och har spe­lat pi­a­no i nio år.

Med en vals av Cal­le Jular­bo, Li­vet i Finn­sko­gar­na, in­led­de Nis­se Ke­vin sitt fö­re­drag om de så kal­la­de skogs­fin­nar­na, en grupp sved­jebru­kan­de fin­nar som från Sa­vo­lax ut­vand­ra­de till Sve­ri­ge i bör­jan av 1600-ta­let. Svens­ka sta­ten vil­le få lan­det ko­lo­ni­se­rat och loc­ka­de med sju år av skat­te­fri­het. De här fin­nar­na ha­de en egen tek­nik att brän­na ner skog, så spe­ci­ell råg i den var­ma as­kan och få sto­ra skör­dar. Skogs­fin­nar­na eta­ble­ra­de sig, bygg­de pör­ten, ja­ga­de och fis­ka­de. År 1685 fanns det re­dan 1 200 skogs­fin­nar i Nor­ge och he­la 12 000 i Sve­ri­ge. Var fem­te svensk i dag har tro­li­gen ge­ner från Sa­vo­lax. Av de mera kän­da ätt­ling­ar­na kan näm­nas Björn Skifs, Dan Andersson, Gun­nar Myr­dal och Tage Er­lan­der. Var­je år ord­nas en stor sam­man­komst med fö­re­drag, sång och dans för ätt­ling­ar till skogs­fin­nar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.