ONS­DAG

Västra Nyland - - Ledare -

Sam­lar­kväll. För dig som vill by­ta, kö­pa el­ler säl­ja det du sam­lar på, t.ex. mu­sik (vi­nyl, CD, kas­sett), fri­mär­ken, vy­kort, mynt, me­dal­jer el­ler kop­par­pan­nor. Ut­märkt till­fäl­le att bör­ja en ny hob­by. Ka­ris An­tik­va­ri­at, Centralg. 31, kl. 18–20.

AA-mö­te. På svens­ka. Wäst-grup­pen. Klubb­lo­ka­len, Lärk­kullav. 8, Raseborg, kl. 19. Mar­kus Sjö­holm hål­ler en kyr­ko­kon­sert på drag­spel. Pro­gram: Tav­lor på en ut­ställ­ning av Mo­dest Musorgskij, Flo­ra´s Ga­me av Astor Pi­az­zol­la, Spi­e­gel im Spi­e­gel av Ar­vo Pärt samt Va­ri­a­tio­ner i moll av Las­se Pihla­ja­maa. Kon­ser­ten är en väl­gö­ren­hetskon­sert till för­mån för in­sam­ling­en Ge­men­samt An­svar. Fritt in­trä­de. Ca. 80 min. Kyrkslätts kyr­ka, Stall­bac­ken 1, kl. 19–20.30.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.