Le­da­re: Ett nytt pro­gram med vik­tigt bud­skap

Det nya jäm­ställd­hets­pro­gram­met är en vik­tig sig­nal – in­te ba­ra för mi­nistern.

Västra Nyland - - News - THO­MAS SUND­STRÖM tho­mas.sunds­trom@ksf­me­dia.fi

I ju­ni i fjol skrevs ett styc­ke väst­ny­ländsk histo­ria då Te­na­la­bon Tho­mas Blomqvist val­des till mi­nis­ter för nor­diskt sam­ar­be­te och jäm­ställd­het. Nu ett drygt år se­na­re kan man kon­sta­te­ra att mi­nister­ti­den egent­li­gen bju­dit på allt an­nat än det vän­ta­de – co­ro­nakri­sen har på­ver­kat sam­häl­let och re­ge­ring­en på ett sätt som sak­nar mot­styc­ke.

Med ens ri­ta­des tak­tik­tav­lan helt om och fo­kus flyt­ta­de till aku­ta ären­den. Nu bör­jar lan­det för­hopp­nings­vis så där sak­ta åter­gå mot en nor­ma­la­re var­dag, även om svi­ter­na av pan­de­min lär sy­nas länge än­nu.

För mi­nist­rar­na be­ty­der det rim­ligt­vis ock­så att man kan ar­be­ta än­nu me­ra på si­na egent­li­ga om­rå­den – för Tho­mas Blomqvists del in­ne­bär det bland an­nat jäm­ställd­hets­frå­gor­na.

De frå­gor­na var länge myc­ket fram­me, men ock­så där däm­pa­des far­ten av co­ro­nan. I tors­dags god­kän­des dock det nya jäm­ställd­hets­pro­gram­met för åren 2020–2023 av stats­rå­det.

Cen­tra­la te­man i pro­gram­met är att för­bätt­ra jäm­ställd­he­ten i ar­bets­li­vet och fa­mil­jer­na samt att be­käm­pa dis­kri­mi­ne­ring på grund av kön och våld mot kvin­nor, och då ock­så sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er. Det som ock­så ploc­ka­des fram är till ex­em­pel främ­jan­det av lö­ne­trans­pa­rens samt att för­bätt­ra ställ­ning­en för per­so­ner som hör till köns­mi­no­ri­te­ter.

”Vi vill gö­ra Fin­land till ett fö­re­gångar­land in­om jäm­ställd­het”, sa­de Blomqvist till SPT och visst finns det sa­ker att ta itu med. Ett av de mest lång­va­ri­ga och cen­tra­la pro­ble­men är skill­na­den i lö­ner mel­lan män och kvin­nor. Och den finns kvar – en­ligt So­ci­al- och häl­so­vårds­mi­ni­s­te­ri­et var lö­neskill­na­den mel­lan män och kvin­nor i fjol 16 pro­cent till män­nens för­del då man jäm­för snitt­lö­ner för or­di­na­rie ar­bets­tid.

En stor för­kla­ring en­ligt Blomqvist är en väl­digt köns­segre­ge­rad ar­bets­mark­nad där kvin­no­do­mi­ne­ra­de bran­scher bru­kar ha läg­re lön. Sam­ti­digt sträc­ker sig pro­ble­ma­ti­ken läng­re än så, då man ser på lö­ner in­om sam­ma bransch sjun­ker lö­neskill­na­den till 2–6 pro­cent.

Rent kon­kret le­der dess­utom läg­re lö­ner till läg­re pen­sio­ner, vil­ket kan le­da till ökad risk för fat­tig­dom. Och det här är för­stås ba­ra orätt­vist.

Till SPT med­gav Blomqvist att lö­neskill­na­der­na kan va­ra svå­ra att åt­gär­da ge­nom lag­stift­ning, ef­tersom lö­ner­na be­stäms av ar­bets­mark­nads­par­ter­na. Det som re­ge­ring­en kan gö­ra är att för­sö­ka på­ver­ka at­ti­ty­der­na.

För Tho­mas Blomqvist själv kan jäm­ställd­hets­pro­gram­met be­ty­da en pro­fil­höj­ning om det till även­tyrs skul­le be­hö­vas. Av Helsingin Sa­no­mat ut­sågs han ju i vint­ras till lan­dets mest okän­da mi­nis­ter. Själv kon­sta­te­ra­de han i sitt som­marprat i ra­di­on att det in­te gjor­de nå­got – hans po­li­tis­ka verk­sam­het byg­ger in­te på ett kän­dis­skap, ut­an han vill nå re­sul­tat ge­nom det var­dag­li­ga ar­be­tet ut­an att be­hö­va spet­sa till sitt bud­skap.

Tak­ti­ken är för­mod­li­gen rätt. Fy­ra lyc­ka­de riks­dags­val i följd och en ut­näm­ning till mi­nis­ter ta­lar sitt tyd­li­ga språk.

Sam­ti­digt kan Blomqvist ock­så pe­ka på kon­kre­ta re­sul­tat. Hur myc­ket en en­skild mi­nis­ter kan på­ver­ka är för­stås en sak för sig, men knap­past var det en nack­del att ha en mi­nis­ter från re­gi­o­nen när re­ge­ring­en ge­nast be­vil­ja­de kust­ba­nan en fi­nan­sie­ring för grund­för­bätt­ring och änt­li­gen be­slöt elekt­ri­fi­e­ra Han­gö-Hy­vinge­ba­nan.

För att ta de två kanske mest up­pen­ba­ra ex­emp­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.