Un­der­far­ten är öp­pen

Det tog lång tid och blev dy­ra­re än tänkt, men nu är Han­gös nya un­der­fart fär­dig.

Västra Nyland - - News -

I fre­dags öpp­na­de den nya ban­går­dens un­der­fart för cy­klis­ter och fot­gäng­a­re i cen­tra­la Han­gö. Det in­ne­bar slu­tet på ett pro­jekt som in­led­des 2018 och som slut­li­gen blev en mil­jon eu­ro dy­ra­re än tänkt för Han­gö stad.

– Det är så klart sto­ra sum­mor, men ut­ö­ver un­der­hål­let an­tar vi att un­der­far­ten in­te krä­ver stör­re åt­gär­der på 20 el­ler 30 år, sä­ger Juk­ka Ta­ka­la som är di­rek­tör för tek­nis­ka och mil­jö­ver­ket i Han­gö.

Obe­ro­en­de av det ökar un­der­far­ten fot­gäng­ar­nas och cy­klis­ter­nas sä­ker­het. Ta­ka­la tror ock­så att det gör att om­rå­dets stads­bild för­änd­ras i och med att det blir säk­ra­re.

– Ti­di­ga­re har det fö­re­kom­mit fle­ra nä­ra ögat-si­tu­a­tio­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.