Brå­tes­da­gar ska väc­ka in­tres­se för lopp­mark­na­der

Lopp­mark­na­den i Bill­näs bruk har fun­nits i tolv år, men To­ve och Ja­ri Vä­li-Kle­me­lä tog över un­der vå­ren - och var tvung­na att stänga ef­ter tre da­gar, då re­ge­ring­ens re­strik­tio­ner träd­de i kraft. För att tjuv­star­ta verk­sam­he­ten ord­nar de nu ett lopp­mark­nad

Västra Nyland - - News - IDA AX­ELS­SON ida.ax­els­son@vastranyla­nd.fi

Un­der vec­ko­slu­tet 3-5 ju­li ord­nas Bru­kets brå­tes­da­gar (fri över­sätt­ning från Ru­u­kin rom­pepä­ivät) på Bruks­vä­gen 20 i Bill­näs. Un­der fre­da­gen är eve­ne­mang­et öp­pet mel­lan kloc­kan 10 och 20, och på lör­dag och sön­dag kloc­kan 10 till 18.

To­ve och Ja­riVä­li-Kle­me­lä vill bi­dra till nya tra­di­tio­ner och er­bju­da nå­gon form av lo­ka­la eve­ne­mang un­der en tid när så många till­ställ­ning­ar av­bo­kats.

– Vi hop­pas att vi kan star­ta nå­got nytt sam­ti­digt som vi upp­rätt­hål­ler det gam­la, sä­ger han över en kopp kaf­fe. In­tres­set från bå­de kun­der och sam­ar­bets­part­ners har va­rit myc­ket stort.

Brå­tes­da­gar

Un­ge­fär 100 för­sälj­nings­stånd kom­mer pry­da bru­ket un­der vec­ko­slu­tet. Med drygt en vec­ka kvar till eve­ne­mang­et finns un­ge­fär hälf­ten av för­sälj­nings­plat­ser­na kvar.

Tan­ken är att det ska fin­nas en ba­lans mel­lan pri­vat­per­so­ner som tömt skå­pen och vill bli av med ex­tra ägo­de­lar, och ru­ti­ne­ra­de proff­så­ter­vin­na­re som sys­te­ma­tiskt föl­jer med lopp­mark­na­der och auk­tio­ner.

Fiskrö­ke­ri, be­gag­na­de mo­ped­de­lar och sam­lings­ski­vor och myc­ket an­nat mix­as ihop i en sa­lig bland­ning un­der vec­ko­slu­tets gång. Un­der fre­da­gen ord­nas det ock­så en li­ve­s­pel­ning med band, barn i al­la åld­rar får be­kan­ta sig med dragstre­etra­cing i lätt­sam stäm­ning, och al­la får be­und­ra ame­ri­kans­ka bi­lar i äk­ta ret­ro­an­da. Men ett full­fjäd­rat un­der­håll­nings­e­ve­ne­mang och täv­ling­ar ord­nar pa­ret in­te.

– Lopp­mark­na­den kom­mer i förs­ta hand. Vi vill att bå­de för­säl­ja­re och kun­der ska ha en trev­lig upp­le­vel­se och vil­ja kom­ma åter, sä­ger de.

Förs­ta, tred­je, såld

Pri­vat­per­so­ner får an­ting­en själ­va stäl­la upp si­na stånd, el­ler över­lå­ta allt an­svar till ar­ran­gö­rer­na ge­nom så kal­lad lät­tjänst (re­por­terns över­sätt­ning).

En del kun­der kan ha då­li­ga upp­le­vel­ser av själv­tjänst­lopp­mark­na­der. Det är van­ligt att ha höga för­vänt­ning­ar och se­dan bli be­svi­ken på då­lig för­sälj­ning, sä­ger Ja­ri Vä­liK­le­me­lä. En­ligt ho­nom be­ror det på att det kan va­ra svårt att pris­sät­ta ägo­de­lar - känslo­mäs­si­ga band till fö­re­mål kan dunk­la ob­jek­ti­vi­te­ten.

– Vi är bra på att upp­skat­ta ma­te­ri­ellt vär­de, sä­ger Ja­ri Vä­li-Kle­me­lä. Det kan först ver­ka okäns­ligt, men i slutän­dan tac­kar kun­der­na oss för att de­ras gam­la ägo­de­lar får nya hem.

Sä­ker­het och ba­lans

En del av mark­na­den sker ut­om­hus, vil­ket un­der­lät­tar sä­ker­hets­åt­gär­der­na. In­ne i hu­vud­lo­ka­len finns det kvadrat­met­rar som räc­ker och blir över – och lätt över­vak­ning ser till att lo­ka­len in­te rym­mer för många per­so­ner sam­ti­digt.

– Sä­ker­he­ten och lag­lig­he­ten går fö­re allt, sä­ger Ja­ri Vä­li-Kle­me­lä, och tror al­la be­sö­ka­re bå­de för­står och re­spek­te­rar hand­hy­gi­en och sä­ker­hets­av­stånd.

Tren­dig ide­o­lo­gi

Bå­da för­nim­mer en tyd­lig trend i att ren­sa och rö­ja hem­ma i äk­ta Kon Ma­ri-stil. Många pri­vat­per­so­ner sam­lar sys­te­ma­tiskt ihop gam­la ägo­de­lar – men i stäl­let för att säl­ja el­ler do­ne­ra dem vi­da­re, ham­nar en stor del på sop­tip­pen.

Det tyc­ker Ja­ri Vä­li-Kle­me­lä är bå­de synd och an­svars­löst.

– Fö­re­mål bor­de he­la ti­den cir­ku­le­ra, sä­ger han.

Han kan in­te ens räk­na hur många gång­er han på av­stjälp­nings­plat­sen sett he­la ägo­de­lar nå­gon slängt bort, och syf­tar på en viss kon­sum­tions­men­ta­li­tet. Ja­ri Vä­liK­le­me­lä me­nar att man mer om­fat­tan­de bor­de tän­ka på and­ra och na­tu­ren.

– Det finns så myc­ket som än­nu går att an­vän­da, fort­sät­ter han. Vi bor­de ald­rig slänga bort så­dant nå­gon an­nan kan ha nyt­ta av.

Tred­je pa­ret

Vä­li-Kle­me­lä är det tred­je pa­ret som dri­ver lopp­mark­nads­verk­sam­het i lo­ka­len. Han har ti­di­ga­re bland an­nat skött lopp­mark­na­der i Nor­ra Ös­ter­bot­ten, hon de­sig­nar klä­der och and­ra tyg­fö­re­mål från till ex­em­pel pen­sio­ne­ra­de gar­di­ner. När pa­ret märk­te hur lätt man bör­jar sam­la på sig sa­ker blev ock­så To­ve Vä­liK­le­me­lä in­tres­se­rad av af­färs­verk­sam­he­ten.

De­ras ti­ming slog dock slint. Först nio vec­kor ef­ter att de stängt dör­rar­na i mars, kun­de de öpp­na på nytt i bör­jan av maj.

– Visst var det tungt, men kun­der­na vå­gar ut allt mer och mer, sä­ger To­ve Vä­li-Kle­me­lä.

Pa­ret hop­pas på fram­ti­da möj­lig­he­ter att sam­ar­be­ta med till ex­em­pel An­tik­da­gar­na i Fis­kars. De skul­le gär­na se mer in­ter­ak­ti­vi­tet och sam­ar­be­te mel­lan mind­re fö­re­ta­ga­re och eve­ne­mang.

De hop­pas ock­så ut­veck­la verk­sam­he­ten med auk­tio­ner och de­sign­fö­re­mål - men det får vän­ta tills hög­sä­song­en är över.

Den enes skräp, den an­dres skatt

– På vårt jobb är det julaf­ton var­je dag, sä­ger Ja­ri Vä­li-Kle­me­lä med ett skratt. Man vet ald­rig vad man snubb­lar över, och det är just det som gör lopp­mark­na­der så kul.

– Det all­ra ro­li­gas­te är när en kund hit­tar nå­got hen le­tat ef­ter och verk­li­gen be­hö­ver, sä­ger To­ve Vä­liK­le­me­lä. Man vet ald­rig vad man kan fyn­da på en lopp­mark­nad.

Och visst är det omöj­ligt att sä­ga vil­ket skräp som glitt­rar som guld i nå­gon an­nans ögon - ifall man in­te dri­ver lopp­han­del, för­stås.

FO­TO: LI­NA ENLUND

BRÅ­TES­DA­GAR. Ja­ri Vä­li-Kle­me­lä öns­kar myc­ket ak­ti­vi­tet på Ru­uk­ki-Kirp­pis i Bill­näs.

FO­TO: LI­NA ENLUND

LOPPIS. Det ro­li­gas­te med lopp­mark­na­der är att man ald­rig kan ve­ta vad man kan fyn­da, sä­ger To­ve Vä­li-Kle­me­lä.

FO­TO: LI­NA ENLUND

DUBBELDRIF­T. To­ve och Ja­ri Vä­liK­le­me­lä vill ut­veck­la lopp­mark­nads­verk­sam­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.