Je­re­my Ha­ka­la vann Gullö runt fö­re Jo­nas Sae­lens

Stäm­ning­en var på topp bland de näs­tan nit­tio ka­no­tis­ter­na som i sön­dags del­tog i Gullö runt. Det råd­de ing­et tvi­vel om gläd­jen att kom­ma ut på vatt­net ef­ter vå­rens täv­lings­stopp.

Västra Nyland - - News - ANNEKA PITKÄNEN vnred@vastranyla­nd.fi

Padd­ling­en har bli­vit en röd tråd i mitt liv. Min­na Man­ner­la

Co­ro­na­re­strik­tio­ner­na har för täv­lings­ka­no­tis­ter­na be­tytt trä­ning på egen hand el­ler i mind­re grup­per. Al­la trä­nings­lä­ger och täv­ling­ar bå­de i hem­lan­det och ut­om­lands ställ­des in ge­nast i mars. Som en of­fi­ci­ell del­täv­ling i Fin­lands cup i paddling ut­gjor­de Gullö runt star­ten för årets täv­lings­sä­song i paddling.

Je­re­my Ha­ka­la, 25-årig lands­lags­ka­no­tist från Kanga­sa­la, gjor­de en min­nesvärd de­but på Gullö runt med att kom­ma först i mål.

– Jo­nas Sae­lens och jag följ­des åt, men ef­ter Jo­mal­vik ka­nal på Båssafjär­den gjor­de jag ett li­tet ryck och drog ifrån. Se­dan höll jag po­si­tio­nen och jag padd­la­de i mål tio se­kun­der fö­re Jo­nas. Men den kraf­ti­ga mot­vin­den i slu­tet gjor­de att jag in­te lyc­ka­des slå den gam­la re­kord­ti­den, som fak­tiskt är i Jo­nas namn, ut­an blev sex mi­nu­ter ef­ter, sä­ger han.

För Je­re­my Ha­ka­la har co­ro­navå­ren ock­så haft po­si­ti­va si­dor. Han har trä­nat myc­ket hem­ma­vid, bå­de en­sam och till­sam­mans med Jo­nas Sae­lens, och lyc­kats hål­la mo­ti­va­tio­nen up­pe.

Två vec­ko­långa lands­lags­lä­ger är in­pric­ka­de i Paju­lah­ti i ju­li och i au­gusti hålls se­dan na­tio­nel­la täv­ling­ar.

– Då gäl­ler det att padd­la så bra att jag blir ut­ta­gen att re­pre­sen­te­ra Fin­land i världs­cupstäv­ling­en och VM, som var­de­ra padd­las i Sze­ged i Polen i sep­tem­ber. Sik­tet är in­ställt på att padd­la 1 000 me­ter, en­sam i K1 och för­hopp­nings­vis till­sam­mans med

Mi­i­ka Nykä­nen i K2.

Fick tid att trä­na

Jo­nas Sae­lens ar­be­tar till var­dags som Ka­not­för­bun­dets trä­na­re för 18–23-åri­ga ka­no­tis­ter. Han är ur­sprung­li­gen från Bel­gi­en, men har job­bat och bott i Fin­land i fle­ra år. Gullö runt padd­la­de han för and­ra gång­en ef­ter någ­ra års up­pe­håll och samt­li­ga gång­ers re­kord­tid 1.23.58 från år 2015 är i hans namn.

– Det här var min förs­ta täv­ling på fy­ra år, och det kän­des verk­li­gen bra. Först ha­de vi med­vind och padd­ling­en gick helt av­slapp­nat, se­dan när vi vän­de till­ba­ka in mot Eke­näs var det mot­vind och gup­pigt. Än­då var jag glatt över­ras­kad att ka­ja­ken rör­de sig så pass lätt som den gjor­de.

Jo­nas Sae­lens tror att för­kla­ring­en ock­så för hans del är den an­norlun­da vå­ren, då trä­nings­lä­ger och täv­ling­ar bå­de i hem­lan­det och ut­om­lands har ställts in.

– Jag fick me­ra tid för att trä­na själv och tyd­li­gen har det lyc­kats när re­sul­ta­tet blev en and­ra pla­ce­ring.

En an­nan fin­landi­se­rad ut­län­ning är ung­ra­ren Be­la Pa­vel­ka, som re­dan har hun­nit bo och ar­be­ta i Jy­vä­skylä i 21 år. Han är Gullö runtvin­na­re av år 2011 och har del­ta­git tre gång­er ti­di­ga­re.

Om årets Gullö runt är hans kom­men­tar en­ty­dig.

– Det var den bäs­ta upp­le­vel­sen nå­gon­sin. Jag har in­te haft så myc­ket tid att trä­na på sisto­ne, så for­men är in­te på topp. Än­då var jag un­der förs­ta hal­van av lop­pet med bland de sex snab­bas­te och and­ra hal­van av lop­pet njöt jag av det fi­na land­ska­pet.

I Jy­vä­skylä är Pa­vel­ka knu­ten till id­rotts­fa­kul­te­ten vid Jy­vä­skylä uni­ver­si­tet och dess­utom dri­ver han en egen fir­ma, som pro­du­ce­rar mo­tions­tjäns­ter till kun­der­na.

– Jag kal­lar mig för en aka­de­misk viss­tids­job­ba­re, som är knu­ten till oli­ka pro­jekt un­der en be­stämd tid. Nu se­nast un­der­sök­te vi hur en åld­ran­de be­folk­ning och stads­struk­tu­ren kan mö­tas på bäs­ta sätt, så att de äl­dres le­ver­ne och rör­lig­het får stöd av om­giv­ning­en.

Förs­ta gång­en si­na­de kraf­ter­na

Min­na Man­ner­la padd­la­de i år nit­ton­de gång­en runt Gullö. För hen­ne var den all­ra förs­ta padd­ling­en år 2002 av av­gö­ran­de be­ty­del­se för fram­ti­den.

– Jag mås­te bog­se­ras över Båssafjär­den för att jag var så då­ligt för­be­redd att kraf­ter­na si­na­de på mål­ra­kan. Det oak­tat fick jag di­plom, en vinst i det tra­di­tio­nel­la lot­te­ri­et och ap­plå­der när det var pris­ut­del­ning. Det gjor­de ett så starkt in­tryck att jag be­stäm­de mig för att fort­sät­ta padd­la och del­ta i lop­pet i fram­ti­den.

Att hon skaf­fa­de sig ka­jak och bör­ja­de padd­la år 2000 var när­mast en slump. Hen­nes brors hust­ru fö­reslog att de två skul­le kö­pa ka­no­ter och så blev det. Padd­ling­en kän­des ge­nast som den rät­ta gre­nen och har be­tytt oer­hört myc­ket un­der årens lopp.

– I kilo­me­ter blir det in­te så myc­ket, men in­ne­hålls­mäs­sigt är de desto vik­ti­ga­re. Jag padd­lar kanske drygt 200 kilo­me­ter om året, men jag har del­ta­git bå­de i ”Su­o­mi me­loo – Fin­land padd­lar” och i ka­jak­träf­fen i Han­gö. Dess­utom skri­ver jag padd­lings­dag­bok och teck­nar ner allt jag upp­le­ver då jag är ute med ka­ja­ken.

Så jag har i ord do­ku­men­te­rat var­je Gullö runt-lopp.

Min­na Man­ner­la är ur­sprung­li­gen från Helsing­fors, hon har se­dan länge bo­på­lar­na i Snap­per­tu­na, och till­bring­ar vint­rar­na i Spa­ni­en, där hon padd­lar SUP.

– Padd­ling­en har bli­vit en röd tråd i mitt liv. I år har jag hun­nit padd­la om­kring 100 kilo­me­ter och det gör jag ba­ra för att kun­na padd­la Gullö runt. Ut­an den padd­ling­en skul­le jag in­te va­ra i den form jag är i dag.

Isa Sjö­berg från Es­bo­för­e­ning­en Ca­noa och he­nes täv­lings­kom­pis El­ma Lau­rell från Tam­mer­fors­för­e­ning­en Pirk­ka Me­lo­jat täv­lar bå­da i klas­sen flic­kor 12 år. Isa fyl­ler 12 i år, El­ma är ett år yng­re, och när de möts på täv­lings­ba­nor­na är må­let för dem bå­da att va­ra först.

Bå­da trä­nar fli­tigt, Isa upp­till fy­ra gång­er i vec­kan och El­ma del­tar två gång­er per vec­ka i led­da trä­ning­ar och padd­lar dess­utom på egen hand.

– På Ca­no­as mån­dags­padd­ling­ar har det va­rit så många ju­ni­o­rer att vi har de­lat in oss i två grup­per, sä­ger Isa Sjö­berg.

I Mi­ni-Gullö var El­ma Lau­rell den snab­ba­re, men när de två pus­tar ut ef­ter täv­ling­en syns inga su­ra mi­ner.

Nöj­da ar­ran­gö­rer

Gullö runt slog igen nytt del­ta­gar­re­kord med 87 ka­no­tis­ter av oli­ka slag. I täv­lings­klas­sen padd­la­de 31 ka­no­tis­ter, i ut­färds­klas­sen 33, i SUP­klas­sen 9 och an­ta­let ju­ni­o­rer var 14. Wå­gens Gun­nar Åker­felt var med ock­så den här gång­en och har nu padd­lat samt­li­ga 43 Gullö runt-lopp.

Wå­gens ord­fö­ran­de Pa­trik Gustafs­son är nöjd med att Gullö runt trots allt kun­de ord­nas. Än­nu i maj var det osä­kert hur co­ro­na­re­strik­tio­ner­na skul­le på­ver­ka täv­ling­ar­na, men bit för bit har be­stäm­mel­ser­na luck­rats upp.

– Inga stor­täv­ling­ar har ju ord­nats nå­gon­stans un­der vå­ren och som­ma­ren, al­la har trä­nat i hem­för­hål­lan­den och för sig själ­va. Så när vi nu kun­de öpp­na täv­lings­sä­song­en med den förs­ta del­täv­ling­en i Fin­lands cup märk­tes det tyd­ligt vil­ken gläd­je och be­fri­el­se som råd­de bland del­ta­gar­na. Al­la har upp­skat­tat att Gullö runt kun­de hål­las och om än de­lar av ar­range­mang­en var an­språks­lö­sa­re än ti­di­ga­re, var det ing­en som var miss­nöjd, tvärtom.

FO­TO: ILKKA PITKÄNEN

FO­TO: ILKKA PITKÄNEN

PADDLINGSE­NTUSIAST. Min­na Man­ner­las förs­ta lopp år 2002 slu­ta­de med att hon bog­se­ra­des i mål.

FO­TO: JO­HAN LJUNGQVIST/MULTIFOTO

STAR­TEN HAR SKETT. SUP-ka­no­tis­ter­na som run­da­de Gullö var nit­ton styc­ken, nio i täv­lings­klas­sen och tio i ut­färds­klas­sen.

FO­TO: ILKKA PITKÄNEN

GLA­DA MI­NER. El­ma Lau­rell från Tam­mer­fors och Isa Sjö­berg från Es­bo mä­ter kraf­ter­na på täv­lings­ba­nor­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.