Gub­bar­na mog­nar nu

I stäl­let för att pra­ta om Bo­näs bär som en re­gel­rätt jord­gubbs­od­ling, fö­re­drar äga­ren Ro­ger Lind­berg att sä­ga gårds­tu­rism.

Västra Nyland - - News - IDA AX­ELS­SON ida.ax­els­son@vastranyla­nd.fi

Det var ing­et im­puls­be­slut att bör­ja dri­va jord­gubbs­od­ling. I och med ge­ne­ra­tions­skif­te på går­den bör­ja­de

Ro­ger och An­na Lind­berg le­ka med idén, och ef­ter fy­ra år av för­be­re­del­ser säl­jer de jord­gub­bar i li­ten ska­la se­dan 2019. Lind­bergs be­hål­ler si­na kon­tors­ar­be­ten och dri­ver går­den vid si­dan om, mer som en hob­by än nå­got an­nat.

– Folk frå­gar nog ibland om vi är rik­tigt klo­ka, som spen­de­rar se­mestern med att job­ba, skrat­tar Lind­berg. Men när man räk­nar med hur te­ra­peu­tiskt det är att od­la, och hur trev­ligt det är att träf­fa folk, så för­står man att det är värt det.

Gårds­tu­rism

– Det finns så många skick­li­ga jord­gubbsod­la­re, jag kan in­te räk­na mig till dem, sä­ger Ro­ger Lind­berg. Det här är sna­ra­re en te­ra­peu­tisk hob­by, att få kom­ma ut och job­ba fy­siskt och med nå­got jord­nä­ra.

Ro­ger Lind­berg vill in­te kal­la sig jord­gubbsod­la­re. Sna­ra­re kal­lar han verk­sam­he­ten gårds­tu­rism. På det sät­tet har bru­ket en egen nisch, ut­an att sik­ta på full­fjäd­rad bär­pro­duk­tion och af­färs­verk­sam­het.

– Vi har till ex­em­pel bre­da­re gång­ar i lan­det så det ska va­ra enkla­re att gå och sit­ta, och så fo­ku­se­rar vi på att od­la bär som är lät­ta att ploc­ka, sä­ger Ro­ger Lind­berg. Vi har in­te ka­pa­ci­tet till hel­tids­bruk, i så fall bor­de bru­ket va­ra tio gång­er stör­re än det är. Det är in­te hel­ler vad vi vill gö­ra.

Be­hö­ver man en pa­us från ploc­kan­det, kan man ta det lugnt un­der det bre­da pa­ra­sol­let på går­den, el­ler um­gås med de säll­skap­li­ga som­mar­lam­men som se­mest­rar på bru­ket.

– Barn i skol­ål­dern bru­kar bli all­de­les be­geist­ra­de av lam­men, sä­ger Ro­ger Lind­berg. De är flasklamm, så de är otro­ligt vän­li­ga och säll­skap­li­ga.

Pop med själv­plock

Går­den er­bju­der hu­vud­sak­li­gen själv­plock, men en del fär­digt ploc­kat finns till hands. Går­den sys­sel­sät­ter fy­ra som­mar­job­ba­re som gör en stor del av syss­lor­na på bru­ket, sä­ger Ro­ger Lind­berg. Bland an­nat ploc­kar de små mäng­der bär, men skö­ter ock­så om bru­ket och går­den till­sam­mans med Lind­berg.

– Vi skul­le in­te kla­ra verk­sam­he­ten ut­an dem. De är väl­digt fli­ti­ga.

Ung­do­mar vill job­ba om de ba­ra får.

De fles­ta kun­der fö­re­drar att ploc­ka si­na eg­na bär, be­rät­tar han, och me­nar att det ver­kar va­ra en trend att ploc­ka själv. Mot­ta­gan­det från kun­der­na har va­rit myc­ket po­si­tivt.

–Och det känns väl­digt trev­ligt när kun­der sä­ger att de åt vå­ra jord­gub­bar i fjol, och nu kom­mer till­ba­ka i år, sä­ger Ro­ger Lind­berg.

Hjäl­pan­de hän­der, klö­var och in­sek­ter

Går­den hu­se­rar in­te ba­ra lamm och gla­da som­mar­job­ba­re, ut­an ock­så en hum­le­ko­lo­ni med 300 med­lem­mar. Mäng­den pol­li­ne­ran­de in­sek­ter har mins­kat så dras­tiskt att näst in­till al­la som od­lar bär har eg­na ko­lo­ni­er som hjäl­per dem kla­ra av sä­song­en. Trots det fun­ge­ran­de sam­ar­be­tet är det tra­giskt och oro­väc­kan­de, me­nar Ro­ger Lind­berg.

– Jag bru­kar sä­ga att vi nog egent­li­gen är en av Ra­se­borgs störs­ta ar­bets­gi­va­re, skrat­tar han.

På går­den för­sö­ker man ut­nytt­ja eko­lo­gis­ka hjälp­me­del så gott det går, men att to­talt av­stå från kon­ven­tio­nell od­lings­tek­nik där man skydds­be­hand­lar plan­tor­na är näst in­till omöj­ligt.

– Man blir ald­rig fullärd. Vi skrev näs­tan en bok med lär­do­mar i fjol, men den räc­ker in­te till i år, sä­ger Ro­ger Lind­berg.

Den egent­li­ga verk­sam­he­ten star­ta­des med tal­ko­hjälp och fli­ti­ga som­mar­ar­be­ta­re. Vän­ner, be­kan­ta och fa­mil­je­med­lem­mar har ge­ne­röst er­bju­dit hjälp och stöd i al­la vä­der.

– Vi är väl­digt tack­sam­ma för all hjälp vi fått, sä­ger Ro­ger Lind­berg. Och visst har vi märkt att en stor del av ens pro­blem lö­ser sig själ­va om man får kom­ma ut och job­ba med hän­der­na, och med väx­ter och na­tur. Man är lug­na­re då.

FO­TO: IDA AX­ELS­SON

GLAD BÄRPLOCKAR­E. Ut­an hatt och vat­ten­flas­ka ska man in­te be­ge sig ut i jord­gubbs­lan­det, tip­sar Eva Aal­to­nen.

FO­TO: IDA AX­ELS­SON FO­TO: IDA AX­ELS­SON

SOM­MAR­AR­BE­TA­RE. Evert Lind­berg (till väns­ter) och Wil­li­am Björk­man pyss­lar om går­den un­der sä­song­en.

SÖTA GUBBAR. Sor­ten Fri­da har sto­ra, lätt­ploc­ka­de bär.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.