Kni­pan öpp­nar igen

Västra Nyland - - News - IDA AX­ELS­SON

Ons­da­gen den förs­ta ju­li öpp­nar re­stau­rang Kni­pan i Eke­näs för all­män­he­ten – med ett, på grund av den spe­ci­el­la som­ma­ren, uppa­te­rat kon­cept. Trygg­het och håll­bar­het är Kni­pans nya som­mar­me­lo­di.

– I år är allt små­ska­li­ga­re och säk­ra­re. Det har va­rit en ut­ma­ning att ut­veck­la det nya kon­cep­tet, men ock­så ro­ligt, sä­ger Sand­ra Svart­ström, sals­chef på Kni­pan. Till­sam­mans med Nal­le Lin­dqvist och Pon­tus Berglund har det nya kon­cep­tet ut­veck­lats med trygg­het och håll­bar­het i åtan­ke.

– Det hör ju till, att Kni­pan är öp­pen, sä­ger Don Björk­ström, en av ägar­na till re­stau­rang­en. Vi bör­jar för­sik­tigt och hop­pas i stäl­let på en li­te läng­re sä­song.

Björk­ström hop­pas kun­der­na kan ha över­se­en­de med mind­re pro­blem som upp­kom­mit till följd av re­strik­tio­ner­na. Till ex­em­pel är bank­kort­ter­mi­na­ler­na för­se­na­de, då en stor del av re­stau­rang­er­na öpp­nar si­na dör­rar sam­ti­digt.

– Bank­kor­ten fun­ge­rar kanske in­te, sä­ger han. Det är trå­kigt, och vi hop­pas kun­der­na för­står. Men kon­tant går bra.

Un­der den förs­ta vec­kan er­bjuds en­dast lunch, à la car­te blir till­gäng­lig un­der ju­li må­nad. Även om den tra­di­tio­nel­la kräft­pre­miä­ren tor­de bli av, och stu­dent­fes­ten äger rum i au­gusti, har den störs­ta de­len av verk­sam­he­ten änd­rats jäm­fört med ti­di­ga­re år.

Kund­plat­ser­na är fär­re och det er­bjuds en­dast tall­riks­ser­ve­ring, åt­minsto­ne till en bör­jan. För­mod­li­gen tar re­stau­rang­en en­dast den ned­re vå­ning­en i bruk. Där­för kan det lö­na sig att bo­ka bord på för­hand.

–Vi vär­nar om vå­ra kun­der. Det ska va­ra tryggt att be­sö­ka vår re­stau­rang, sä­ger Svart­ström.

Berglund har ut­for­mat en me­ny runt när­pro­du­ce­ra­de pro­duk­ter. Det bjuds bå­de på stör­re, fle­ra rät­ters me­ny­er och lät­ta­re småplock. Tan­ken är att stäm­ning­en ska kän­nas mer ex­klu­siv och håll­bar.

– Närt, kärt och sak­ligt smak­ligt, sä­ger Svart­ström.

FO­TO: VN-AR­KIV/LI­NA ENLUND

DET ÄR DAGS. Kni­pan öpp­nar si­na dör­rar för sä­song­en 2020 den förs­ta ju­li.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.