Fäng­el­se för ratt­full fö­ra­re som or­sa­ka­de an­nans död

Västra Nyland - - News -

I sep­tem­ber 2018 kör­de en per­son onyk­ter på stam­väg 51 nä­ra In­gå. Per­so­nen kör­de i hög has­tig­het mot Helsing­fors och i sam­band med en om­kör­ning kroc­ka­de per­so­nen med en per­son­bil i den mö­tan­de fi­len. Tre per­so­ner fanns i den mö­tan­de bi­len, al­la var vux­na och hör­de till sam­ma fa­milj. Pas­sa­ge­ra­ren som satt i fram­sä­tet dog i olyc­kan. Fö­ra­ren och en per­son i bak­sä­tet ska­da­des all­var­ligt.

Den onykt­ra fö­ra­ren, som ha­de en pro­mil­le­halt på 2,23 i blo­det, döms till tre år och två må­na­ders fäng­el­se för grovt dödsvål­lan­de, grovt även­ty­ran­de av tra­fik­sä­ker­he­ten, fö­ran­de av fort­skaff­nings­me­del ut­an be­hö­rig­het och två fall av grovt vål­lan­de av per­son­ska­da. Per­so­nen ska ock­så be­ta­la 10 000 eu­ro för li­dan­de till de två över­le­van­de fa­mil­je­med­lem­mar­na och drygt 60 000 eu­ro till ett för­säk­rings­bo­lag. Per­so­nen ska er­sät­ta sta­ten för rät­te­gångs­kost­na­der­na och den rätts­me­di­cins­ka un­der­sök­ning­en. Do­men har än­nu in­te vun­nit la­ga kraft.

uVill du lä­sa fle­ra

väst­ny­länds­ka ny­he­ter?

Vi sam­lar allt på webb­plat­sen www.vastranyla­nd.fi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.