Im­port och ex­port vek nedåt i april

Västra Nyland - - News -

Tul­len re­do­vi­sar dras­tis­ka minsk­ning­ar i Fin­lands by­tes­han­del med and­ra län­der. I april var minsk­ning­en som all­ra störst – ex­por­ten sjönk med dry­ga 20 pro­cent och im­por­ten med he­la 27,5 pro­cent jäm­fört med fjol­års­ni­vån.

QDen sto­ra im­port­minsk­ning­en be­ty­der att han­dels­ba­lan­sen – skill­na­den mel­lan im­por­ten och ex­por­ten – vi­sar ett över­skott på 190 mil­jo­ner eu­ro i april.

QFör he­la tids­pe­ri­o­den ja­nu­a­ri– april vi­sar dock han­dels­ba­lan­sen

QI fjol var un­der­skot­tet för april må­nad 320 mil­jo­ner eu­ro och för ja­nu­a­ri-april 45 mil­jo­ner eu­ro.

QEn­ligt en rap­port som Fi­nans­mi­ni­s­te­ri­et pub­li­ce­ra­de för­ra vec­kan vän­tas Fin­lands bnp krym­pa med 5,5 pro­cent i år. Det be­ror till stor del på den av­stan­nan­de ex­por­ten. Fin­län­dar­nas kon­sum­tion har in­te på­ver­kat så myc­ket som man först be­fa­ra­de, men ex­por­ten vän­tas få en hård smäll.

QEx­por­ten av va­ror vän­tas kom­ma i gång till hös­ten och ex­por­ten av tjäns­ter först än­nu se­na­re.

Q

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.