Plan­kors­ning­en i Bo­bäck kan stäng­as

Västra Nyland - - News - PAAVO RANTALAINE­N

Det är me­ning­en att stänga vägen som kor­sar kust­ba­nan i Bo­bäck för all­män mo­tor­for­donstra­fik. Fot­gäng­a­re och cy­klis­ter kom­mer fort­fa­ran­de över plan­kors­ning­en nor­malt.

Tra­fik­leds­ver­ket har gjort upp nya pla­ner för tra­fi­kar­range­mang­en på Bo­bäck­grän­den.

Plan­kors­ning­en pla­ne­ras få nya bom­mar som stäng­er av över­gång­en, bom­mar­na öpp­nas med en mo­bi­lap­pli­ka­tion som en­dast rädd­nings­for­don, po­li­sen och jord­bru­ka­re som kör med ar­bets­ma­ski­ner över plan­kors­ning­en får.

För­änd­ring­en be­ror på den na­tio­nel­la pla­nen att stänga plan­kors­ning­ar­na för att upp­nå stör­re sä­ker­het. Det finns inga pla­ner på un­der­fart el­ler bro på Bo­bäck­grän­den.

Pro­jek­tet har va­rit ak­tu­ellt i fle­ra år och det har läm­nats in 13 an­märk­ning­ar till pla­nen. Tra­fik­sä­ker­he­ten i Bo­bäck an­ses i an­märk­ning­ar­na märk­bart tryg­ga­re än i Ma­sa­by och på Ring III:s om­fart.

600 mo­tor­for­don i dyg­net

Tra­fi­ken över plan­kors­ning­en är över­ras­kan­de stor. I pro­jekt­pla­nen ta­lar man om upp till 600 mo­tor­for­don som kor­sar ba­nan per dygn. Tra­fik­leds­ver­ket an­ser att det i den nu­va­ran­de plan­kors­ning­en finns bris­ter i tra­fik­sä­ker­he­ten. Det mo­ti­ve­ras med att ba­nan har två spår vid Bo­bäck och att tra­fik­mäng­den är re­la­tivt stor över ba­nan och ock­så med att tåg­tra­fi­ken är liv­lig och att tå­gen kör fort.

130 tåg kör för­bi Bo­bäck per dygn och de kan kö­ra för­bi kors­ning­en med en has­tig­het på 120 kilo­me­ter i tim­men.

Tra­fik­leds­ver­ket på­min­ner om att det un­der de se­nas­te fem åren har rap­por­te­rats 11 nä­ra ögat si­tu­a­tio­nen och dess­utom ska­dor på bom­mar­na och van­da­lism som in­träf­fat nio gång­er.

De nya tra­fi­kar­range­mang­en kos­tar en­ligt be­räk­ning­ar­na 60 000 eu­ro som sta­ten be­ta­lar i sin hel­het.

Ban­pla­nen är till på­se­en­de på Tra­fi­leds­ver­kets si­dor till slu­tet av ju­li.

Det finns ock­så pla­ner på att stänga plan­kors­ning­en i Jep­pas i Kyrkslätt.

FO­TO: PAAVO RANTALAINE­N

STOPP. Tra­fik­leds­ver­ket pla­ne­rar stänga plan­kors­ning­en i Bo­bäck i Kyrkslätt för mo­tor­for­don.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.