Eke­näs fick ett nytt tvät­te­ri

La­ven­del som öpp­nar fi­li­al vid Gustav Wa­sas ga­ta vill bred­da ser­vice­ut­bu­det på or­ten.

Västra Nyland - - News - NICLAS ERLIN vnred@vastranyla­nd.fi

Den ob­ser­van­ta har lagt mär­ke till att nå­got är på gång i af­färslo­ka­len vid Gustav Wa­sas ga­ta 12, som stått tom i ett halvt års tid ef­ter att guld­smeds­af­fä­ren som ver­ka­de där se­nast flyt­ta­de ut.

I mor­gon, den 1 ju­li, öpp­nar La­ven­del Ser­vices ett tvät­te­ri här, en fi­li­al till verk­sam­he­ten i Han­gö.

– Vi ska er­bju­da Eke­näs­bor­na ex­akt sam­ma ser­vice som vi har i Han­gö, sä­ger Max Fors­man som är vd för fö­re­ta­get.

Hyr ut, ser­var

Han be­rät­tar att lo­ka­len nu ut­rus­tats med ma­ski­ner för vat­ten­tvätt av det mesta i kläd- och tex­tili­e­väg. Ser­vicen är ock­så snabb, kon­sta­te­rar Fors­man.

– För oss är kund­be­tjä­ning­en vik­tig, sä­ger Mo­ni­ca Wi­man som är fö­re­stån­da­re för fi­li­a­len.

Med or­den ”vi fix­ar allt” lå­ter hon för­stå att pro­blem in­te läm­nas olös­ta. Tex­tili­er som ford­rar kem­tvätt och ar­tik­lar som krä­ver stör­re ma­ski­ner, till ex­em­pel sto­ra mat­tor, trans­por­te­ras till tvät­te­ri­et i Han­gö.

La­ven­del hyr ock­så ut bord­du­kar, hand­du­kar, säng­klä­der och and­ra tex­tili­er, och här ser Max Fors­man en klar nisch med tan­ke på till ex­em­pel ho­tell och pri­vat­per­so­ner som äg­nar sig åt lä­gen­hets­ut­hyr­ning.

– Vi har ock­så spe­ci­a­li­se­rat oss på att tvät­ta och ser­va båt­ka­pell, sä­ger han och mo­ti­ve­rar den ak­tu­el­la ut­vidg­ning­en med att det av allt att dö­ma finns ett be­hov av fö­re­ta­gets tjäns­ter även i Eke­näs.

Ett steg i ta­get

Tvät­te­ri­et kom­mer till en bör­jan att hål­la öp­pet tre da­gar i vec­kan, näm­li­gen mån­dag, ons­dag och fre­dag.

– Vi bör­jar för­sik­tigt och ser hur det kom­mer i gång, sä­ger Max Fors­man.

Må­let är att rätt snart kun­na be­tjä­na vec­kans al­la var­da­gar.

Mo­ni­ca Wi­man som ti­di­ga­re ar­be­tat på tvät­te­ri­et i Han­gö hann re­dan gå i pen­sion, men vid­ta­la­des för att hjäl­pa till un­der start­fa­sen i hemsta­den Eke­näs.

På sikt är det ak­tu­ellt att an­stäl­la en el­ler fle­ra per­so­ner till, be­rät­tar Max Fors­man. Det är hur som helst i be­härs­kad takt som hög­re väx­lar läggs i. Pan­de­mi­lä­get märks över­allt.

– Den här som­ma­ren är det in­te full kom­mers.

Max Fors­man som ock­så le­der städ­fir­man Cos­ta Ca­li­da i Han­gö po­äng­te­rar att ut­vidg­ning­en mot Ra­se­borgs­hål­let gäl­ler blott och en­bart tvät­te­ri­et La­ven­del, som är ett se­pa­rat fö­re­tag med egen verk­sam­het.

Vi har ock­så spe­ci­a­li­se­rat oss på att tvät­ta och ser­va båt­ka­pell. Max Fors­man vd för La­ven­del Ser­vices

FO­TO: LI­NA ENLUND

NY VERK­SAM­HET. Mo­ni­ca Wi­man och Max Fors­man sä­ger att det nya tvät­te­ri­et bred­dar ser­vice­ut­bu­det i Eke­näs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.