Sand­fjär­den ska bli till­gäng­lig och tyd­lig

Västra Nyland - - News - MOA AULANKO moa.aulanko@vastranyla­nd.fi

För­e­ning­en Ny­lands fri­lufts­om­rå­de har in­lett ut­veck­ling­en av fri­lufts­tjäns­ter­na på Sand­fjär­dens strand­om­rå­de. Pro­jek­tet Sand­fjär­den för al­la, San­ka, ska till­fö­ra me­ra sol till stran­den, bätt­re skylt­ning och till­gäng­li­ga­re tjäns­ter.

Sand­fjär­den som är en del av Kop­par­näs–Stör­svik fri­lufts­om­rå­de i In­gå-Sjundeå är tänkt att bli ett om­rå­de till­gäng­ligt för al­la.

– San­ka-pro­jek­tet går ut på att ut­ö­ka Sand­fjär­dens om­rå­des triv­sel för an­vän­dar­na. Det ska ock­så bli säk­ra­re och lät­ta­re att hit­ta på om­rå­det. Det kom­mer bli bätt­re ser­vice­bygg­na­der och vi har ock­så sat­sat på till­gäng­lig­he­ten för rö­rel­se­för­hind­ra­de i det här pro­jek­tet, sä­ger Mi­kael Avel­lan, fält­mäs­ta­re hos för­e­ning­en Ny­lands fri­lufts­om­rå­den.

Läng­re sol­tim­mar på stran­den

En del av för­änd­ring­ar­na vid Sand­fjär­den har re­dan gjorts.

– Vi kör­de i gång när vi fick bygg­lov och nu är den nya par­ke­rings­plat­sen fär­dig, sä­ger Mi­kael Avel­lan.

Stran­den ska ock­så bli stör­re och träd ska fäl­las för att till­fö­ra me­ra sol ock­så se­na­re på da­gen.

– Nu ska det bli möj­ligt att nju­ta av stran­den li­te läng­re, kon­sta­te­rar Mi­kael Avel­lan.

Strand­om­rå­det snart till­gäng­ligt

Vis­sa om­rå­den kan av sä­ker­hets­skäl va­ra av­stäng­da vid Sand­fjär­den på grund av träd­fäll­ning och möj­li­ga ma­ski­ner.

– Det är in­te frå­ga om någ­ra läng­re ti­der, ba­ra till­fäl­ligt. Från och med tors­dag kom­mer ma­ski­ner­na in­te va­ra på stran­den mer och då är det fritt fram att sim­ma, sä­ger Mi­kael Avel­lan.

När grill­ta­ken ska byg­gas kom­mer ma­ski­ner­na till­ba­ka, men det ska in­te be­rö­ra själ­va stran­den.

Det fi­na väd­ret har loc­kat be­sö­ka­re, men det på­gåen­de ar­be­tet har styrt vart de sökt sig.

– Ef­ter mid­som­ma­ren var det myc­ket folk på om­rå­det. Det finns pla­kat upp­sat­ta om att det sker änd­rings­ar­be­te på om­rå­det och det har haft en in­ver­kan. Folk har in­te har sökt sig så myc­ket till Sand­fjär­den på var­da­gar­na och de har istäl­let valt and­ra plat­ser, sä­ger Mi­kael Avel­lan.

Många har istäl­let sökt sig till om­rå­den i Kop­par­näs och Stör­svik.

Till­gäng­li­ga strän­der be­hövs

Det finns ett be­hov av att fri­lufts­om­rå­den är till­gäng­li­ga för al­la.

– Sand­fjär­den läm­par sig för att gö­ras till­gäng­ligt. Det går re­la­tivt lätt att gö­ra änd­ring­ar så att den ock­så läm­par sig för rö­rel­se­hind­ra­de. Det går in­te att gö­ra så­da­na för­änd­ring­ar på al­la plat­ser, men all­tid där det är möj­ligt för­sö­ker vi ta det i be­ak­tan­de, sä­ger Mi­kael Avel­lan.

För­änd­ring­ar­na i om­rå­det har pla­ne­rats så att det ska va­ra lätt att ta sig fram till gril­len, ved­skju­let och to­a­let­ten ut­an till ex­em­pel stör­re slutt­ning­ar.

Tyd­lig skylt­ning

Strand­rut­ten kom­mer ock­så att änd­ras så att den ska gå ge­nom den gam­la ved­bo­den. I pla­ner­na finns ock­så för­ut­sätt­ning­ar för tyd­li­ga­re in­for­ma­tion för an­vän­dar­na.

– Det ska va­ra klart för al­la som kom­mer hit att ve­ta vart all­ting är. Skylt­ning­en ska bli myc­ket bätt­re än vad den va­rit, sä­ger Mi­kael Avel­lan.

Pro­jek­tets al­la för­änd­ring­ar ska va­ra gjor­da i slu­tet av näs­ta år, men en stor del av för­änd­ring­ar­na kom­mer re­dan bli kla­ra i år. San­ka-pro­jek­tet får fi­nan­sie­ring av pro­gram­met för ut­veck­ling av lands­byg­den i Fast­lands­fin­land 2014–2020 och fi­nan­sie­ring­en har be­vil­jats via Le­a­der-Po­mo­väst.

FO­TO: MI­KAEL AVEL­LAN

BÄTT­RE STRAND. Sand­fjär­dens strand fix­as till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.