”Jäm­ställd­hets­pro­gram­met del av re­ge­ring­ens va­ru­mär­ke”

Re­ge­ring­ens färs­ka jäm­ställd­hets­pro­gram ska öka jäm­ställd­he­ten mel­lan kö­nen och un­der­lät­ta li­vet för köns­mi­no­ri­te­ter.

Västra Nyland - - News - HENRI FORSS/SPT vnred@vastranyla­nd.fi

Re­ge­ring­en har bli­vit klar med och god­känt sitt jäm­ställd­hets­pro­gram för åren 2020–2023. Pro­gram­met god­kän­des på stats­rå­dets all­män­na sam­man­trä­de på tors­da­gen.

Må­let med jäm­ställd­hets­pro­gram­met är bland an­nat att för­bätt­ra jäm­ställd­he­ten i ar­bets­li­vet och fa­mil­jer­na, be­käm­pa dis­kri­mi­ne­ring och våld mot kvin­nor, främ­ja lö­ne­trans­pa­ren­sen och för­bätt­ra ställ­ning­en för per­so­ner som hör till köns­mi­no­ri­te­ter.

–Man kan sä­ga att det här pro­gram­met är en del av re­ge­ring­ens va­ru­mär­ke. Vi vill gö­ra Fin­land till ett fö­re­gångar­land in­om jäm­ställd­het, sä­ger mi­nistern för nor­diskt sam­ar­be­te och jäm­ställd­het

Tho­mas Blomqvist (SFP).

– Pro­gram­met gäl­ler den här man­dat­pe­ri­o­den, men vi hop­pas att de fles­ta av de här åt­gär­der­na blir per­ma­nen­ta.

Noll­to­le­rans för sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er

Jäm­ställd­hets­pro­gram­met har ska­pats av So­ci­al- och häl­so­vårds­mi­ni­s­te­ri­et i sam­ar­be­te med de öv­ri­ga mi­ni­ste­ri­er­na och tred­je sek­torn. I det in­går ett an­tal åt­gär­der som ska sty­ra re­ge­ring­ens lag­stift­nings­ar­be­te.

– Jag vill gär­na lyf­ta fram sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er och våld mot kvin­nor, det är nå­got vi bör ha noll­to­le­rans för i sam­häl­let, sä­ger Blomqvist.

So­ci­al- och häl­so­vårds­mi­ni­s­te­ri­et kom­mer att ord­na så kal­la­de run­da­bords­sam­tal där tjäns­te­män och sak­kun­ni­ga kom­mer att ska­pa re­kom­men­da­tio­ner för hur så­väl tra­kas­se­ri­er som våld kan fö­re­byg­gas.

– En an­nan sak som jag vill ta upp är könskon­se­kvens­be­döm­ning­en av re­ge­ring­ens ener­gi- och kli­matstra­te­gi.

Ett nytt per­spek­tiv

Blomqvist kan tills vi­da­re in­te sä­ga vad könskon­se­kvens­be­döm­ning­en av ener­gi- och kli­matstra­te­gin in­ne­bär. Tan­ken är ny och dök upp un­der pro­ces­sen.

–Det här job­bet har än­nu in­te bör­jat, men vi vet att det finns könskon­se­kven­ser i de all­ra fles­ta fal­len. Män och kvin­nor be­rörs oli­ka av oli­ka sa­ker.

– Jag kom­mer att ta del av det här ar­be­tet med stort in­tres­se.

Könskon­se­kvens­be­döm­ning­en ska gö­ras av Ar­bets- och nä­rings­mi­ni­s­te­ri­et. Mi­ni­ste­ri­et an­sva­rar bland an­nat för ener­gi­po­li­ti­ken och be­red­ning­en och verk­stäl­lan­de av den na­tio­nel­la kli­mat­po­li­ti­ken.

Män har hög­re lö­ner

Re­ge­ring­ens jäm­ställd­hets­pro­gram tar ock­så upp lö­neskill­na­den mel­lan män och kvin­nor. En­ligt So­ci­a­loch häl­so­vårds­mi­ni­s­te­ri­et var lö­neskill­na­den mel­lan män och kvin­nor i fjol 16 pro­cent till män­nens för­del då man jäm­för snitt­lö­ner för or­di­na­rie ar­bets­tid.

– En stor för­kla­ring för lö­neskill­na­den är att vi har en väl­digt köns­segre­ge­rad ar­bets­mark­nad. Kvin­no­do­mi­ne­ra­de bran­scher ten­de­rar att ha läg­re lön, sä­ger Blomqvist.

Då man jäm­för lö­ner in­om sam­ma bransch sjun­ker lö­neskill­na­den till 2–6 pro­cent.

Följ­der­na av lö­neskill­na­den är lång­sik­ti­ga. Läg­re lö­ner le­der till läg­re pen­sio­ner, vil­ket le­der till ökad risk för fat­tig­dom i äld­re år.

På­ver­ka at­ti­ty­der­na

Frå­gan hur man ska åt­gär­da lö­neskill­na­der­na är kom­plex, en­ligt Blomqvist. Skul­le det fin­nas någ­ra enk­la lös­ning­ar skul­le det re­dan va­ra gjort.

– Det på­går ett pro­jekt på So­ci­a­loch häl­so­vårds­mi­ni­s­te­ri­et där vi ska se hur man vär­de­rar oli­ka jobb. Syf­tet är att lik­vär­di­ga jobb ska ge sam­ma lön.

Blomqvist med­ger att lö­neskill­na­der­na kan va­ra svår att åt­gär­da ge­nom lag­stift­ning, ef­tersom lö­ner­na be­stäms av ar­bets­mark­nads­par­ter­na.

– Det som vi kan gö­ra är att för­sö­ka på­ver­ka at­ti­ty­der­na. Det är vik­tigt att jäm­ställd­hets- och kön­sa­spek­ten kom­mer fram väl­digt ti­digt i sko­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.