Rosk’n Rolls som­martur­né i år vid bu­ti­ker

Västra Nyland - - News - MOA AULANKO

I år ska det lo­ka­la av­falls­bo­la­get Rosk’n Rolls år­li­ga som­martur­né ord­nas i sam­ar­be­te med bu­ti­ker­na i ägar­kom­mu­ner­na på bo­la­gets verk­sam­hets­om­rå­de.

Den här som­ma­ren ord­nar av­falls­bo­la­get Rosk’n Roll för förs­ta gång­en sin som­martur­né i sam­ar­be­te med bu­ti­ker­na i de­ras verk­sam­hets­om­rå­des ägar­kom­mu­ner. Man vill nå ut till si­na kun­der där de of­ta be­fin­ner sig, det vill sä­ga mat­bu­ti­ker­na. Det här ska möj­lig­gö­ra att även kun­der som in­te ak­tivt själv sö­ker in­for­ma­tion kan nås.

Ti­di­ga­re un­der året har det på grund av rå­dan­de om­stän­dig­he­ter va­rit ett up­pe­håll i Rosk’n Rolls råd­giv­nings­be­sök där mil­jö­ut­bil­da­re och av­falls­råd­gi­va­re be­rät­tar om sor­te­ring. Des­sa ord­nas nor­malt i sko­lor och på oli­ka eve­ne­mang.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.