Sam­lings­par­tis­ter i Sjundeå för­e­nas

Västra Nyland - - News - MOA AULANKO

Från och med ju­ni ska för­e­ning­ar­na Sam­lings­par­ti­et i Sjundeå och Sjundeå Por­ka­la Sam­lings­par­ti fort­sät­ta sin verk­sam­het i en ge­men­sam för­e­ning.

För­e­ning­ar­na Sam­lings­par­ti­et i Sjundeå och Sjundeå Por­ka­la Sam­lings­par­ti ska fort­sät­ta sin verk­sam­het i en ge­men­sam två­språ­kig för­e­ning: För­e­ning­en Sam­lings­par­ti Si­un­tio-Sjundeå.

Bå­da för­e­ning­ar­na ser att ären­den som på­ver­kar kom­mu­nin­vå­nar­na bätt­re går att för­verk­li­ga ge­nom en ge­men­sam för­e­ning. Det mins­ka­de ad­mi­nist­ra­ti­va ar­be­tet tillå­ter mer tid åt för­tro­en­de­ar­be­te.

Som ord­fö­ran­de till den nya för­e­ning­en val­des Hei­di Pä­ivi­nen. Den öv­ri­ga sty­rel­sen be­står av Pau­li­i­na Sjö­holm, He­ik­ki Kais­la, An­na Paa­si­ki­vi, Je­re Jan­tu­nen, Mar­ko Lin­na­lan, Mar­ko Ny­gård, Kim Karls­son, Mar­ko Su­o­knu­u­ti samt Ma­ria Ko­ro­ma-Hin­tik­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.