Plock ur pro­gram­met

Västra Nyland - - News -

Lö­ne­trans­pa­ren­sen ska främ­jas ge­nom lag­stift­ning.

In­vand­rar­kvin­nors möj­lig­het att del­ta i in­teg­ra­tions­ut­bild­ning och språk­un­der­vis­ning ska sä­ker­stäl­las.

Den jäm­ställ­da re­pre­sen­ta­tio­nen av kö­nen ska för­bätt­ras i börs­bo­la­gens sty­rel­ser och led­nings­grup­per.

Mo­der­skaps­la­gen och fa­der­skaps­la­gen ska slås ihop till en för­äld­ra­lag.

To­tal­re­for­men av lag­stift­ning­en om sex­u­al­brott ska ge­nom­fö­ras.

Köns­mi­no­ri­te­ters ställ­ning ska för­bätt­ras bland an­nat ge­nom att kra­vet på ste­ri­li­se­ring vid kor­ri­ge­ring av könstill­hö­rig­het ska upp­hä­vas samt att per­son­be­teck­ning­ens köns­bun­den­het slo­pas.

In­ci­ta­men­ten ska ökas för kvin­nors del­ta­gan­de i tek­nis­ka och it-ut­bild­ning­ar.

An­ta­let jäm­ställd­hets­råd­gi­va­re ska ökas i ci­vi­la krishan­te­rings­o­pe­ra­tio­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.