EIF öpp­na­de över­ty­gan­de

Eke­näs IF vann lör­da­gens se­rie­pre­miär. Xhev­det Ge­la låg bakom det mesta när SJK Aka­te­mia föll i Se­i­nä­jo­ki.

Västra Nyland - - News - JESPER SUND­STRÖM jesper.sunds­trom@ksf­me­dia.fi

I lör­dags var det dags för sä­song­ens förs­ta di­vi­sion 1-om­gång och för EIF:s del bör­ja­de se­ri­en med en bor­t­a­match i Se­i­nä­jo­ki mot SJK Aka­te­mia. EIF tog kom­man­dot från start mot se­rieny­kom­ling­en och in­led­nings­vis hand­la­de det mesta om gäs­ter­na. EIF höll klart me­ra boll och SJK age­ra­de stund­vis när­mast sta­tis­ter.

– Vi spe­la­de kon­trol­le­rat i förs­ta halv­le­ken och ha­de fle­ra bra an­falls­se­kven­ser. Men jag tyc­ker ock­så att vi var bra ut­an boll och det fak­tum att SJK in­te ha­de ett skott på mål i förs­ta halv­le­ken ty­der för­stås på det, sä­ger EIF-trä­na­ren Guil­lem San­tes­ma­ses.

Ef­ter­hand fick SJK aning­en me­ra att sä­ga till om, men det ver­ka­de än­då som att förs­ta halv­le­ken skul­le bli mål­lös. Så blev det än­då in­te ef­tersom EIF av­slu­ta­de halv­le­ken starkt. I 45:e mi­nu­ten hit­ta­de Xhev­det Ge­la lag­kam­ra­ten Dar­ren Smith med en snygg lobb över SJK:s back­lin­je och Smith gjor­de 1–0 på vol­ley. EIF nöj­de sig dock in­te med det. Ba­ra någ­ra se­kun­der ef­ter hem­ma­la­gets av­spark gjor­de Ay­a­bu­le­la Konqo­be 2–0.

– Så klart var det skönt att vi till slut fick be­lö­ning för vårt spel och fram­för allt det and­ra må­let var vik­tigt, sä­ger San­tes­ma­ses.

Över­ty­gan­de se­ger

I and­ra halv­le­ken fick SJK li­te me­ra att sä­ga till om, men det gick än­då ing­en stör­re nöd på EIF och gäs­ter­na gjor­de 3–0 i den 65:e mi­nu­ten.

Må­let till­döm­des Li­uk­ko­nen fastän det ver­ka­de som att Ge­la slog hör­nan di­rekt i mål. Obe­ro­en­de av det punk­te­ra­de EIF mat­chen med sitt tred­je mål och på sam­ma gång fast­ställ­des ock­så slut­re­sul­ta­tet.

– I and­ra halv­le­ken kla­ra­de vi kanske in­te av att spe­la li­ka bra som i förs­ta och SJK fick ha me­ra boll. Det gjor­de att vi blev tröt­ta och med tan­ke på det var det vik­tigt att vi gjor­de det tred­je må­let. Sam­ti­digt är det klart att mat­chen kun­de ha bli­vit an­norlun­da om SJK ha­de gjort mål på chan­sen de ha­de ge­nast ef­ter pa­u­sen, sä­ger San­tes­ma­ses.

EIF fick allt­så in­le­da sä­song­en med en se­ger som kom ef­ter en över­ty­gan­de in­sats. Fle­ra spe­la­re var bra i Se­i­nä­jo­ki, men det går in­te att för­bi­se Ge­las del i vins­ten. Ut­ö­ver att va­ra in­blan­dad i två mål var han hur sä­ker som helst och det känns onek­li­gen märk­ligt att Ge­la, som spe­la­de li­ga­fot­boll i fjol, hål­ler till i di­vi­sion 1.

– Ge­la är vik­tig för oss och han blir in­te ner­vös. Med sin ru­tin och mog­na spel gör han det lät­ta­re för lag­kam­ra­ter­na och i dag spe­la­de han verk­li­gen bra. An­gå­en­de mat­chen som hel­het ha­de vi för­be­rett oss för en så­dan här match­bild, men dä­re­mot var presta­tio­nen över­ras­kan­de bra, sä­ger San­tes­ma­ses.

EIF:s sä­song fort­sät­ter på lör­dag och då kom­mer VPS till Eke­näs. Va­sa­la­get spe­la­de li­ga­fot­boll för­ra sä­song­en.

FO­TO: VN-AR­KIV

MÅL IGEN. Dar­ren Smith fort­sät­ter att va­ra ef­fek­tiv. På lör­da­gen in­led­de han EIF:s mål­skyt­te i Se­i­nä­jo­ki.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.