Lin­da Sand­blom mitt i stor­mens öga

Västra Nyland - - News - THO­MAS SUND­STRÖM

Lör­da­gens höjd­hoppstäv­ling i Lo­jo bjöd på fram­gång och dra­ma­tik för Han­gö­hop­pa­ren Lin­da Sand­blom. En and­ra plats med 181 cen­ti­me­ter var ett steg fram­åt, me­dan en kraf­tig storm­by – pre­cis när hon skul­le hop­pa – stod för dra­ma­ti­ken.

Gren­kar­ne­va­len stod in­för sitt av­gö­ran­de när två­an Lin­da Sand­blom skul­le gö­ra sitt tred­je för­sök på 184 cen­ti­me­ter. Me­dan hon stod och för­be­red­de sig kom det en plöts­ligt en stark vind från ing­en­stans.

Ett fot­bolls­mål, med en pre­sen­ning som sol­skydd för hop­par­na, lät­ta­de från mar­ken in­nan pre­sen­ning­en loss­na­de och allt vad lö­sa klä­der, plast­sto­lar och an­nan rek­vi­si­ta he­ter blås­te i väg ti­o­tals me­ter ut över plan. Ock­så den ma­nu­el­la re­sultat­tav­lan fick sig en or­dent­lig luft­färd.

Ef­ter ett ti­o­tal se­kun­der av­tog vin­den – som be­nämn­des som en som­martromb – och man kun­de stä­da upp om­rå­det. Den kanske mest an­märk­nings­vär­da för­lus­ten var att täv­ling­ens of­fi­ci­el­la pap­pers­pro­to­koll in­te hit­ta­des.

– Det var en märk­lig si­tu­a­tion. Jag för­stod in­te först vad som hän­de, ut­an blev för­vå­nad över att det plöts­ligt blev en mot­vind. Se­dan märk­te jag att må­let blås­te i väg och för­sök­te räd­da mi­na sa­ker. Mi­na väs­kor var ju öpp­na, men jag tror in­te att nå­got för­svann, sa­de HIK-da­men Lin­da Sand­blom ef­teråt.

Nöjd tvåa

För hen­ne kom trom­ben dess­utom säll­synt olämp­ligt då hon allt­så pre­cis skul­le gö­ra sitt tred­je för­sök på 184 ef­ter två knap­pa riv­ning­ar. Nu fick hon lad­da om, men va­re sig hon el­ler Si­ni Lällä som hop­pa­de ef­ter Sand­blom fick rik­tigt till det ut­an bå­da rev. He­ta Tu­u­ri som kla­rat 184 i and­ra för­sö­ket – pre­cis fö­re trom­ben– vann i stäl­let på det re­sul­ta­tet.

– Det var en ovan si­tu­a­tion, men in­te vet jag hur myc­ket den på­ver­ka­de. Sam­ti­digt är jag nöjd, det här var ett steg fram­åt jäm­fört med årets förs­ta täv­ling, sa­de Sand­blom.

Lin­da Sand­blom kla­ra­de 181 i sitt tred­je för­sök och blev tvåa tack va­re det. Ock­så Si­ni Lällä gick över 181 i tred­je för­sö­ket, men ha­de fle­ra riv­ning­ar ti­di­ga­re och blev trea.

– Jag ha­de en bra käns­la och jag har in­te va­rit bort­skämd med hopp över 180 un­der den se­nas­te ti­den. Jag för­sö­ker kon­cen­tre­ra mig på de­tal­jer och i dag kän­des det som kurv­löp­ning­en fun­ge­ra­de bätt­re. Det går åt rätt håll, sa­de Lin­da Sand­blom.

FO­TO: THO­MAS SUND­STRÖM

I BLÅS­TEN. Lin­da Sand­blom ham­na­de bok­stav­li­gen i stor­mens öga på lör­da­gen i Lo­jo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.