Niclas Grön­holm får hem­ma­täv­ling i VM-se­ri­en

Västra Nyland - - News - TOM­MI WILLBERG tom­mi.willberg@ksf­me­dia.fi

trång. Det kan bli ka­os men det ska bli ro­ligt att kö­ra VM-täv­ling där.

”Kör om VM-ti­teln”

Sä­song­en 2019 gjor­de Grön­holm och stal­let GRX Ta­ne­co suc­cé i VM­se­ri­en då In­gå­kil­len kom fy­ra i VM­sam­man­dra­get. Det­ta trots att han mis­sa­de två av sä­song­ens tio del­täv­ling­ar på grund av en spruc­ken blind­tarm strax fö­re sä­song­ens tred­je del­täv­ling.

Han hann re­dan sät­ta sig till­ba­ka i sä­tet i hopp om en snabb come­back men i stäl­let för en täv­ling blev det en ny sjuk­hus­re­sa för den unga fin­län­da­ren.

– Men an­nars var sä­song­en helt okej. Min bäs­ta i VM-se­ri­en hit­tills.

Grön­holm åter­häm­ta­de sig väl och vann di­rekt i sin come­back. To­talt tog han tre pris­palls­pla­ce­ring­ar i sä­song­ens sex sista lopp och av­run­da­de sä­song­en i Syd­af­ri­ka med en till se­ger. GRX Ta­ne­co Team, med rys­ka Ti­mur Ti­merz­ja­nov som Grön­holms stall­kom­pis, kom tvåa i kon­struk­törs-VM.

Må­let för en li­kaså spe­ci­ell sä­song 2020 då?

– Jag har vå­gat sä­ga att vi kör om VM-ti­teln. Det är in­te omöj­ligt om bå­da fö­rar­na kör jämnt. Vi ha­de bra fart i fjol och bi­len har ut­veck­lats vi­da­re. Jag tror på mig själv och är po­si­tivt in­ställd, men är in­te ar­ro­gant. En täv­ling i ta­get så blir det bra, sä­ger Grön­holm.

FO­TO: GRX TA­NE­CO TEAM

HEM­MA­TÄV­LING. 24-åri­ga Niclas Grön­holm får kö­ra om VM-po­äng i Kou­vo­la i slu­tet av au­gusti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.