Sam­hö­rig­het på di­stans

Västra Nyland - - Ledare - Eva Sand­berg-Kil­pi Eva Sand­berg-Kil­pi är pro­rek­tor för Yr­kes­hög­sko­lan No­via och pre­fekt för in­sti­tu­tio­nen för bio­e­ko­no­mi.

Ef­ter min nya mor­gonru­tin, med pro­me­nad till det öpp­na ha­vet i Han­gö, sät­ter jag mig i hem­kon­to­ret för en dag vid da­torskär­men. In­vän­tar mor­go­nens Teams-kaf­fe med kol­le­gor, det nya sät­tet för att upp­rätt­hål­la sam­hö­rig­het den­na vår på di­stans. När re­strik­tio­ner­na sak­ta bör­ja luck­ras upp och vi kan för­vän­ta oss att kun­na gå till­ba­ka till det vi är mer va­na vid bör­jar det nya nor­ma­la så små­ning­om ta form.

Un­der un­dan­tags­för­hål­lan­det har det hänt myc­ket i hög­sko­le­värl­den och det har va­rit myc­ket in­tres­sant att få ta del av det­ta. Jag till­träd­de som pro­rek­tor för Yr­kes­hög­sko­lan No­via i mars med upp­gif­ten att le­da och ut­veck­la ut­bild­ning och hand­led­ning. Star­ten på det­ta nya upp­drag blev rätt an­norlun­da än vad jag ha­de tänkt mig. Men sam­ti­digt myc­ket gi­van­de då fo­kus ge­nast la­des på hur vi kan möj­lig­gö­ra un­der­vis­ning och stu­di­er på di­stans. I egen­skap av ”mitt and­ra jag” som pre­fekt för in­sti­tu­tio­nen för bio­e­ko­nom har jag fått va­ra med om att till­sam­mans med kol­le­ger ta fram en ny lä­ro­plan för bli­van­de ag­ro­lo­ger och skogs­bruks­in­gen­jö­rer, även det­ta helt på di­stans.

Be­red­ska­pen hos per­so­na­len att över­gå till di­stans­un­der­vis­ning och di­stans­ar­be­te var im­po­ne­ran­de. Det har på bred front in­om hög­sko­le­värl­den ut­förts oli­ka un­der­sök­ning­ar bland stu­de­ran­de och per­so­nal för att kun­na föl­ja med dags­lä­get och sam­ti­digt iden­ti­fi­e­ra vad som fun­ge­rat bra med tan­ke på fort­satt ut­veck­ling av di­gi­talt lä­ran­de och di­gi­ta­la tjäns­ter. Un­der­sök­ning­ar­na vi­sar att en god be­red­skap fanns för över­gång till di­stans­un­der­vis­ning och att den fun­ge­rat bra.

Re­spon­sen från stu­de­ran­de vi­sar att det tek­niskt fun­ge­rat väl med di­stans­un­der­vis­ning­en, in­for­ma­tio­nen om un­dan­tags­till­stån­det har va­rit till­räck­lig men sam­hö­rig­he­ten och mo­ti­va­tio­nen har li­dit. Ett ökat be­hov av stu­di­e­hand­led­ning på di­stans var up­pen­bart. En för­stå­el­se finns hos stu­de­ran­de för att det för lä­rar­na va­rit ar­bets­krä­van­de att över­gå till di­stans­un­der­vis­ning. Vi har nu er­fa­ren­he­ter att ta till­va­ra och vi­da­re­ut­veck­la. Det­ta skall stäl­las i re­la­tion till att vi vid No­via har stu­de­ran­de­cen­tre­rat lä­ran­de som kär­nan i vår pe­da­go­gis­ka verk­sam­het där stu­de­ran­de­na och lä­ran­det är i cent­rum.

TRe­spon­sen från stu­de­ran­de vi­sar att det tek­niskt fun­ge­rat väl med di­stans­un­der­vis­ning­en.

Sam­hö­rig­het bör vi vär­na om och upp­rätt­hål­la ak­tivt obe­ro­en­de av hur vi träf­fas. Ett av de vik­ti­ga re­sul­ta­ten från un­der­sök­ning­ar är att vi vid åter­gång till när­un­der­vis­ning bör fäs­ta spe­ci­ell upp­märk­sam­het på att få stu­de­ran­de till­ba­ka som med­lem­mar i stu­di­e­ge­men­ska­pen. Vi skall ock­så be­ak­ta de käns­lor som er­fa­ren­het av en­sam­het för­an­lett. Vi får in­te hel­ler glöm­ma att det är vik­tigt att man även i di­stans­un­der­vis­ning och di­stans­ar­be­te kan stö­da sam­hö­rig­het och grupp­bild­ning.

Jag ser fram­e­mot att få träf­fa stu­de­ran­de och kol­le­ger på cam­pus vid ter­mins­start på hös­ten för att va­ra med och byg­ga upp och stär­ka sam­hö­rig­he­ten. Men mor­gon­pro­me­na­den till ha­vet kom­mer jag än­då att fort­sät­ta med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.