Den sva­vel­gu­la him­len

Västra Nyland - - Ledare -

Fil­men Den Sva­vel­gu­la him­len ba­se­rar sig på Kjell We­stös ro­man med sam­ma namn. We­stö är en av Fin­lands mest fram­gångs­ri­ka för­fat­ta­re vars verk har över­satts till över 20 språk.

I rollis­tan finns bland an­nat Nic­ke Lig­nell (Frej), Lin­da Zil­li­acus (Stel­la), Tom Rej­ström (unga Frej), San­nah Ne­der­gård (unga Stel­la), Pek­ka Strang (Alex), Wil­helm Enc­kell (unga Alex).

In­spel­ning­ar­na görs i hu­vud­stads­re­gi­o­nen och Ra­se­borg un­der som­ma­ren.

Fil­men är en sampro­duk­tion av So­lar Films och Nor­dic Film Pool, den dis­tri­bue­ras av Nor­disk Film.

Fil­men görs i sampro­duk­tion med Svens­ka Yle med stöd av Fins­ka filmin­sti­tu­tet, Svens­ka kul­tur­fon­den, Konst­sam­fun­det och Stif­tel­sen Tre Sme­der.

Fil­men har be­vil­jats ett pro­duk­tions­stöd på 760 000 eu­ro från Fin­lands film­stif­tel­se. Bi­opre­miä­ren är 2021.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.