Fil­men Den sva­vel­gu­la him­len är på god väg

Mång­bott­na­de kvin­no­por­trätt, in­ti­mi­tets­coacher och in­ställ­da re­sor – in­spel­ning­en av Den sva­vel­gu­la him­len har re­dan bju­dit på myc­ket.

Västra Nyland - - Ledare - VILHELMINA ÖHMAN/SPT vnred@vastranyla­nd.fi

Det är ti­dig för­mid­dag, men tem­pe­ra­tu­ren hål­ler re­dan på att klätt­ra till 30-strec­ket. Det kom­mer att bli en het dag i Helsing­fors, in­te minst för tea­met bakom fil­men Den sva­vel­gu­la him­len. Fil­men ba­se­rar sig på Kjell We­stös ro­man med sam­ma namn.

På bryg­gan fram­för Ska­tud­dens Ca­si­no i Helsing­fors har ett ka­me­ra­team byggt upp en in­spel­nings­plats för att fil­ma en scen på en yacht. Det är den fjär­de in­spel­nings­da­gen den här vec­kan och tea­met har va­rit här se­dan kloc­kan åt­ta, vis­sa re­dan så ti­digt som kloc­kan sex.

Zil­li­acus spe­lar Stel­la

Lin­da Zil­li­acus som spe­lar vux­na Stel­la äls­kar Kjell We­stös bok.

– Tänk att en man kan skri­va ett så här mång­bott­nat por­trätt av en kvin­na. Stel­la är kom­pli­ce­rad och kom­plex och in­te alls ett trå­kigt kvin­no­por­trätt som man of­ta rå­kar ut för som skå­de­spe­la­re, sä­ger Zil­li­acus.

Pro­duk­tions­bo­la­get har an­vänt sig av skå­de­spe­lar­coachen Pia Rick­man, som ar­be­tar med skå­de­spe­la­re så att de ska kän­na sig tryg­ga i sce­ner­na som in­ne­hål­ler sex och in­ti­mi­tet. Zil­li­acus sä­ger att hon skul­le ha be­hövt hen­ne när hon var ny i bran­schen.

– Det vi­sar re­spekt för mig som skå­de­spe­la­re att nå­gon änt­li­gen frå­gar rakt ut vad jag är be­kväm med, vad jag in­te är be­kväm med, var man får rö­ra mig, var man in­te får rö­ra mig. Man ta­lar om sa­ker vid dess rät­ta namn. Ti­di­ga­re har folk in­te ve­lat ta­la om det.

Zil­li­acus tror att ut­veck­ling­en kan va­ra en re­ak­tion på me­too-de­bat­ten som upp­stod i film­bran­schen för någ­ra år se­dan.

– Som skå­de­spe­la­re kan man kän­na att man in­te har så myc­ket att sä­ga till om, även om det är ens egen kropp. Där­för är det ett stort fram­steg att man sat­sar på det nu och jag hop­pas att det här blir ku­tym i den fins­ka film­bran­schen.

Blir film och tv-se­rie

Re­gis­sö­ren Claes Ols­son är en ru­ti­ne­rad film­ska­pa­re. Han har va­rit i film­bran­schen se­dan 70-ta­let och har re­gis­se­rat fle­ra fram­gångs­ri­ka lång­fil­mer. Nu re­gis­se­rar han för förs­ta gång­en en We­stö-ro­man.

Ols­son sä­ger att det in­te är svårt att be­ar­be­ta Kjell We­stös böc­ker till film ef­tersom We­stö byg­ger upp si­na böc­ker så att man ser dem som fil­mer.

– Al­la har en egen upp­fatt­ning av en bok. Som re­gis­sör får man in­te för­vränga en bok. Man mås­te än­då ha en vi­sion av vad som är vik­tigt och en mo­gen­het och ett mod att gö­ra boken till ett eget verk.

Den sva­vel­gu­la him­len kom­mer som film och som tv-se­rie. Claes Ols­son har till­sam­mans med ma­nus­för­fat­ta­ren Erik Nor­berg skri­vit ett ma­nus för fil­men och ett ma­nus för tv­se­ri­en.

Hur hin­ner och or­kar ni?

– Hin­ner är en bra frå­ga – det går om man pla­ne­rar bra. Det gäl­ler att va­ra vid god häl­sa, för det är fy­siskt och men­talt krä­van­de att spe­la in fil­mer. Jag för­sö­ker hål­la up­pe min kon­dis ge­nom att spe­la fot­boll och ten­nis och un­der co­ro­nan har jag ta­git löprun­dor.

För­u­tom att hål­la den fy­sis­ka och psy­kis­ka häl­san i skick för­be­re­der sig Ols­son ge­nom att ta ett steg till­ba­ka från pro­ces­sen.

– Man mås­te lä­sa ma­nu­set i ett nytt ljus. Är jag på bet­tet med per­so­ner­na? Har jag miss­upp­fat­tat nå­got i ro­ma­nen? Man mås­te för­sö­ka vi­su­a­li­se­ra de­tal­jer­na och ska­pa ett en­het­ligt vi­su­ellt land­skap.

Ols­son hop­pas att han är en klok och ana­ly­tisk re­gis­sör med ett öp­pet hjär­ta för oli­ka käns­lor – lju­sa som mör­ka – och me­nar att någ­ra sce­ner kan fär­gas av hans eg­na er­fa­ren­he­ter.

Film­tea­met spe­la­de in en del sce­ner re­dan un­der vin­tern. Ef­tersom det in­te var den mest snö­ri­ka vin­tern sä­ger Ols­son att de fick an­vän­da sig av konst­snö och snö­ma­ski­ner, men att det än­då blev ett bra re­sul­tat.

– Jag är spe­ci­ellt nöjd med vå­ra unga skå­de­spe­la­re. De är fle­ra – San­nah Ne­der­gård, Tom Rej­ström och Wil­helm Enc­kell – som gör si­na förs­ta sto­ra rol­ler på film. Jäk­la in­tres­san­ta unga skå­de­spe­la­re som kom­mer sti­ga fram som en ny ge­ne­ra­tion, sä­ger Ols­son.

In­spel­ning­ar­na sköts upp

Co­ro­navå­ren har satt käp­par i hju­let för fil­men och har på­ver­kat bå­de för­ar­be­tet och in­spel­ning­en, be­rät­tar Ols­son.

– Det kom vid en olyck­lig tid­punkt. Vi skul­le ha fort­satt in­spel­ning­ar­na i mars, men vi mås­te skju­ta upp allt. Vi har för­lo­rat peng­ar på grund av det och har va­rit tvung­na att änd­ra på myc­ket. Vi kan in­te spe­la in på vis­sa plat­ser el­ler ta skå­de­spe­la­re från Sve­ri­ge som vi ha­de tänkt. Det har va­rit tungt.

Av er­fa­ren­het vet Ols­son att var­ken li­vet el­ler film­in­spel­ning­ar all­tid går som man tänkt sig. Tea­met ha­de pla­ner på att spe­la in i Ber­lin och Por­tu­gal, men på grund av pan­de­min har de fått änd­ra si­na pla­ner nå­got.

– Sce­ner­na i Ber­lin har vi nu lagt på is. Men vi hop­pas kun­na åka till Por­tu­gal i sep­tem­ber. Det är syn­ner­li­gen vik­tigt för be­rät­tel­sen, me­nar Ols­son.

Jag är spe­ci­ellt nöjd med vå­ra unga skå­de­spe­la­re. Claes Ols­son re­gis­sör

FO­TO: VILHELMINA ÖHMAN/SPT

NY FILM. Re­gis­sö­ren Claes Ols­son sä­ger att någ­ra sce­ner kan få en gen­klang av eg­na er­fa­ren­he­ter.

FO­TO: VILHELMINA ÖHMAN/SPT

GIL­LAR. Lin­da Zil­li­acus sä­ger att hen­nes ka­rak­tär Stel­la är en kom­plex ka­rak­tär.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.